Detail kurzu

ONLINE - „Koncepcia nákupu informačných technológií vo verejnej správe“

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Hlavným cieľom školenia je predstaviť dokument „Koncepcia nákupu informačných technológii vo verejnej správe, a to vzhľadom na potrebu jednotne usmerniť orgány verejnej moci ako verejných obstarávateľov/obstarávateľov k efektívnemu a jednotnému uplatňovaniu postupov verejného obstarávania v oblasti IT, a to so zameraním na špecifické problémy verejného obstarávania v oblasti IT, a to najmä problém „vendor lock-in“ (stav závislosti verejných obstarávateľov na dodávateľoch SW, ktorý vznikol predovšetkým z dôvodu výhradných práv autora k jeho dielu a nedostatočného prenesenia oprávnení spadajúcich do majetkových autorských práv a zdrojového kódu k dodanému SW na strane dodávateľa). Koncepcia má ambíciu pomôcť verejným obstarávateľom v tejto oblasti, pričom vychádza z „best practice“ postupov pre nákup informačných technológií a stanovuje určité pravidlá pre nákup IT vo verejnej správe. Koncepcia sa venuje otázkam opisu predmetu zákazky, podmienkam účasti, prípravným trhovým konzultáciám, ale napr. aj detailnejším popisom metódy „súťaže návrhov“ pri obstarávaní IT riešení (unikátne SW diela).

Školenie budeme realizovať prezenčne, ale ak sa zhoršia opatrenia tak ONLINE formou.

Obsah kurzu

Obstarávanie HW, SW – kategorizácia HW, SW

Riešenie najčastejších a najzávažnejších vybraných situácií verejného obstarávateľa vo vzťahu k obstarávaniu nového SW ako aj vo vzťahu k zabezpečeniu podpory prevádzky, údržby SW, tak aby bol vendor lock-in efekt eliminovaný.

Prípravne trhové konzultácie a predbežné zapojenie záujemcov alebo uchádzačov v podmienkach obstarávania IT

Opis predmetu zákazky a podmienky účasti vo verejnom obstarávaní IKT

Delenie IT zákaziek na časti s ohľadom na § 28 zákona o verejnom obstarávaní

Súťaž návrhov s následným priamym rokovacím konaním na SW diela, vrátane možných kritérií na vyhodnotenie návrhov

Zmeny zmluvy, rámcovej dohody a koncesnej zmluvy počas ich trvania

Dynamický nákupný systém a obstarávanie bežne dostupných tovarov a služieb v oblasti IT

Cieľová skupina

verejní obstarávatelia, obstarávatelia, zamestnanci štátnej správy, samosprávy, aj uchádzači vo verejnom obstarávaní, kontrolóri a audítori, zástupcovia konzultačných firiem, advokáti a ďalší 
Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
+421 914 124 580
adriana.matusova@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor