Detail kurzu

Aktuálne zmeny v správe registratúrnych záznamov a archíve organizácie

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Popis kurzu

Školenie reaguje aj na aktuálne novely – Vyhláška MV SR č. 403/2023 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 628/2002 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a Vyhláška MV SR č. 336/2023 Z. z., ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MV SR č. 410/2015 Z. z. o podrobnostiach výkonu správy registratúry orgánov verejnej moci a o tvorbe spisu v znení vyhlášky č. 49/2019 Z. z. Obe novely prinášajú precizovanie pojmov i legislatívno – technické úpravy. Novela vyhlášky 628/2002 napr. upravuje kritériá hodnotenia záznamu, dopĺňa výnimky, na základe ktorých pôvodca registratúry môže vyradiť záznamy aj s neuplynutými lehotami uloženia, upravuje prípravu vyraďovacieho konania.Novela vyhlášky 410/2015 napr. dopĺňa ustanovenie o podateľni, prináša zásadu neprípustnosti duplicitného evidovania záznamu, dopĺňa roly elektronického systémy správy registratúry.

Obsah kurzu

Povinnosti právnickej osoby vo vzťahu k svojim záznamom, dokumentom:

  • informácia o právnych predpisoch z oblasti archívnictva a správy registratúry, ako aj o osobitných právnych predpisoch, ktoré upravujú správu niektorých špeciálnych druhov záznamov (napr. účtovná, personálna, technická, obchodná agenda, elektronické záznamy) vrátane posledných právnych predpisov a noviel,
  • interné smernice pre správu registratúry – zásady ich tvorby a skladba registratúrneho poriadku a plánu,
  • správa registratúry – rozbor jednotlivých manipulačných úkonov pri správe záznamov (prijímanie, evidovanie, triedenie, spracúvanie, vybavovanie, úschova, ochrana, využívanie, vyraďovanie záznamov a na základe rozhodnutia štátneho archívu odovzdanie ich časti, t.j. archívnych dokumentov, do archívu a zničenie ostatných) ako aj personálne, priestorové a materiálno technické zabezpečenie uvedených činností,
  • zásady archívnej činnosti v organizáciách (povinnosti organizácie voči archívu organizácie, povinnosti archivára voči organizácii a jej záznamom a archívnym dokumentom).

Cieľová skupina

Zamestnanci štátnych a neštátnych právnych subjektov, ktorí zabezpečujú správu registratúry, pravidelne pripravujú záznamy k vyraďovaciemu konaniu, spracúvajú archívne dokumenty organizácie; zamestnanci organizácií, ktorí potrebujú získať odbornosť pri správe záznamov a pri správe archívnych dokumentov organizácií.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
02 / 33 00 52 28
dana.janosikova@eseminare.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať