Detail kurzu

Popis kurzu

Čo je IFRS Akadémia?

  • Študijný program v trvaní 6 školiacich dní, ktorý komplexne pokrýva problematiku IFRS.
  • Jednotlivé moduly je možné absolvovať ako celok, alebo ich podľa oblasti záujmu ľubovoľne kombinovať.
  • Cieľom školenia je ozrejmiť teóriu a aplikovať ju na konkrétne príklady a prípadové štúdie.

Obsah kurzu

Obsah programu IFRS Akadémia

Modul 1     

21. apríl 2023

• IAS 1 - Prezentácia účtovnej závierky

• IAS 8 - Účtovná politika, zmeny v účtovných odhadoch a chyby

• IAS 34 Finančné vykazovanie v priebehu účtovného roka

Modul 2

27. apríl 2023

• IAS 16 - Nehnuteľnosti, stroje a zariadenia

• IAS 38 - Nehmotný majetok

• IAS 40 - Investičný nehnuteľný majetok

Modul 3 

9. máj 2023

• IAS 2 - Zásoby

• IFRS 15 - Výnosy zo zmlúv  so zákazníkmi

Modul 4

29. máj 2023

• IAS 12 - Dane z príjmov

• IAS 37 - Rezervy, podmienené záväzky a podmienené aktíva

• IAS 19 - Zamestnanecké požitky

• IAS 24 - Zverejnenia  o spriaznených osobách

Modul 5  

9. jún 2023

• IFRS 16 - Lízingy

• IAS 20 - Účtovanie štátnych dotácií a zverejňovanie štátnej pomoci

• IAS 23 - Náklady na prijaté úvery a pôžičky

• IFRS 5 - Dlhodobý majetok držaný na predaj a ukončenie činností

Modul 6

26. jún 2023

• IAS 32 - Fin. nástroje: Prezentácia

• IAS 39 - Fin. nástroje: Vykazovanie a oceňovanie

• IFRS 7 - Fin. nástroje: Zverejňovanie

• IFRS 9 - Finančné nástroje

Cieľová skupina

Pre koho je IFRS Akadémia určená?

  • Pre špecialistov z oblasti účtovníctva a financií, ktorí potrebujú získať komplexný prehľad o IFRS.
  • Pre finančných manažérov, ktorí majú záujem zdieľať skúsenosti s kolegami z iných odvetví.
  • Pre tých, ktorí uprednostňujú štúdium IFRS v slovenskom jazyku.
Certifikát Certifikát Akadémie PwC Poznámka k cene

Cena kurzu so všetkými modulmi: 1 275 EUR + DPH. Cena vybraného modulu je 300 EUR + DPH

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať