Detail kurzu

Rozvoj sociálnych zručnosti manažéra - presvedčivá efektívna komunikácia a vystupovanie

BPM Slovakia, s.r.o.

Popis kurzu

Presvedčivá komunikácia manažéra s jednotlivými členmi svojho tímu je kľúčovým aspektom efektívneho vedenia, motivovania a dosahovania spoločných cieľov. Ide o neustály proces, ktorý od lídra vyžaduje flexibilitu a trpezlivosť, schopnosť prispôsobiť sa rôznym situáciám a ľuďom. 

Na kurze sa budeme venovať zdokonaľovaniu a dolaďovaniu komunikačných zručností účastníkov a ich schopnosti “čítať” jemné odtiene partnerovej verbálnej a neverbálnej komunikácie za účelom:

 • posilnenia svojho vplyvu na druhých, presvedčivého vystupovania a odovzdania tém a informácií svojmu tímu,

 • pochopenia toho, čo ovplyvňuje komunikačných partnerov a ako tieto faktory môžeme využiť v prospech lepšieho porozumenia nášho odkazu zo strany kolegov,

 • efektívneho zvládania námietok, pochybností, otázok a vyjednania optimálnych podmienok,

 • záujmového riešenia konfliktov a dosiahnutia dohody - kompromisu a konsenzu,

 • získania rešpektu a budovanie dôveryhodných vzťahov v rámci tímu,

 • optimalizácie osobného vystupovania a prezentačných zručností, zlepšenia reči tela a zvýšenie sebaistého vystupovania pred nadriadenými.

Obsah kurzu:

 1. Presvedčivá efektívna komunikácia - ako presvedčivo odovzdať informácie svojmu tímu:

  1. Dôveryhodnosť a autorita manažéra v komunikácii v rámci tímu - konzistencia, dôslednosť, profesionalita, empatia, ... 

  2. Atribúty presvedčivej komunikácie, rozdiel medzi informatívnou a presvedčivou komunikáciou (jazyk, technika reči, reč tela).

  3. Identifikácia komunikačného partnera a porozumenie rozdielnych uhlov pohľadu rôznych temperamentov osobnosti a komunikácia s nimi.

  4. Atribučná chyba a kognitívne skreslenia, filtre vnímania. 

  5. Psychológia rozhodovania a čo ovplyvňuje našich komunikačných partnerov.

  6. Ako viesť konštruktívnu diskusiu, riešiť konflikty a zvládnuť námietky a pochybnosti. 

  7. Účinné asertívne komunikačné stratégie na zdokonalenie asertívnych komunikačných zručností, podávanie účinnej spätnej väzby a konštruktívnej kritiky.


 1. Sebaisté vystupovanie a prezentovanie svojich nápadov, projektov a rozhodnutí  “smerom nahor” (svojim nadriadeným)

 1. Príprava prezentácie verbálna a neverbálna stránka prezentácie:

 • Prácu s obsahom prejavu – štruktúra prejavu (ako ho vystaviť…), 

 • Prácu s formou prejavu – ako si pripraviť pútavú prezentáciu – pomôcky, prezentácie, forma písma, obrázky, videá, grafy …

 1. Prácu s vlastným telom (ako sa upokojiť, ako pracovať s trémou, ako sa ukotviť, ako gestikulovať, kam sa dívať, ako artikulovať, ...).

 2. Možnosti interaktívnej prezentácie (zapájanie poslucháčov), vytvorenie emocionálneho prepojenia.

 3. Zvládanie nečakaných situácií, námietok a argumentácia, poskytovanie dôkazov a tvrdení na podporu našich tvrdení.

 4. Chyby pri prezentovaní a ich eliminácia.

 5. Ladenie celkového súladu (obsahu a formy) prezentácie a dojmu - cvičenie verbálnej pohotovosti.

3. Praktické cvičenia a simulácie

 1. Nácvik krátkych prezentácií v simulovaných podmienkach.

 2. Skupinové cvičenia na nácvik presvedčivej komunikácie.

 1. Vytvorenie individuálnych plánov na rozvoj presvedčivej komunikácie.

Obsah kurzuKurz prebieha interaktívnym a dynamickým spôsobom zameraným na špecifické potreby a ciele účastníkov a ich organizácie. Počas tréningu sú účastníci aktívne zapájaní do jednotlivých tém, či už individuálnou alebo skupinovou formou. Ich zručnosti sú precvičované priamym nácvikom, pri ktorom sa využívajú zážitkové a interaktívne metódy ako: riešenie modelových situácií, nácvik komunikačných techník, hranie rolí a ich následná analýza v skupine spolu s efektívnou spätnou väzbou. Z tréningu si každý účastník odnesie dôkladne vypracovaný vlastný plán aktuálnych priorít a cieľov rozvoja.


Program:

1. deň

 • Registrácia účastníkov: 14:00 hod.
 • 1. časť kurzu: 14:30 hod. - 20:00 hod.

2. deň

 • 2. časť kurzu: 9:00 - 16:00 hod.

Absolvovaním tréningu získa každý účastník certifikát, ktorý vydáva spoločnosť BPM Slovakia s.r.o., ihneď po ukončení na mieste konania tréningu.


Účastnícky poplatok zahŕňa: všetky študijné a pracovné materiály, občerstvenie (snack, nealko, teplé nápoje počas kurzu), 1 x obed, 1 x večera.

Miesto konania: Vysoké Tatry

Cieľová skupina

Kurz sme pripravili pre každého:

- kto chce pracovať a posilniť sa vo svojej snahe pri nachádzaní nových ciest ako byť spokojný,

- kto chce meniť svoje sny v činy,

- kto chce odomknúť svoju kreativitu,

- kto chce zistiť ako prekonávať bariéry, ktoré nás obmedzujú.

a predovšetkým pre: riadiacich pracovníkov, manažérov, lídrov, personalistov, zamestnancov...
Certifikát Absolvovaním tréningu získa každý účastník certifikát, ktorý vydáva spoločnosť BPM Slovakia s.r.o., ihneď po ukončení na mieste konania tréningu.

Kontaktná osoba


0905172880
bpm@bpm-educat.com

Hodnotenie
Organizátor