Detail kurzu

Neziskové organizácie a charitatívna činnosť - webinár

Finančné riaditeľstvo SR

Popis kurzu

Poskytnúť účastníkom školenia základný a ucelený prehľad o najdôležitejších ustanovenia právnych predpisov, ktoré súvisia so založením, činnosťou a povinnosťami neziskových organizácii.

Obsah kurzu

 • Charakteristika a typológia daňovníkov nezriadených na podnikanie (NO)
 • Legislatíva upravujúca činnosť NO (zákon č. 213/1997 Z. z. o neziskových organizáciách poskytujúcich všeobecne prospešné služby v z.n.p., zákon č. 83/1990 Zb.  o združovaní občanov v z.n.p. a pod.)
 • Právne formy NO
 • Verejne prospešné oblasti, v ktorých pôsobia NO
 • NO zamerané na charitatívnu činnosť 
 • Založenie (zakladacia listina, štatút NO, orgány NO), vznik a zánik NO
 • Register NO
 • Základné aspekty činnosti NO - povinnosti NO, povinnosť zostaviť účtovnú uzávierku v podmienkach jednoduchého a podvojného účtovníctva
 • Povinnosti prijímateľa 2 %, (notárska registrácia, overenie podmienok pre zaradenie do Zoznamu prijímateľov)
 • Registrácia u správcu dane – povinnosť  vs. dobrovoľnosť
 • Daňové priznanie
 • Zdroje a druhy príjmov NO - príjmy, ktoré sú predmetom dane, príjmy, ktoré nie sú predmetom dane, príjmy oslobodené od dane, daňové a nedaňové príjmy


Cieľová skupina

Osoby, ktoré sú členmi orgánov NO alebo plánujú založiť NO a ďalšie, ktoré sa potrebujú orientovať v danej problematike.

 

Hodnotenie
Organizátor