Detail kurzu

Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2022

Finančné riaditeľstvo SR

Popis kurzu

Účastníkom školenia budú predstavené najdôležitejšie ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov súvisiace s podávaním daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za rok 2022 a nadväzujúce ustanovenia zákona č.  563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v z.n.p.

Obsah kurzu

 

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a na neho nadväzujúce ustanovenia zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

     
 • aktuálny vzor tlačiva daňového priznania k dani z príjmov PO za rok 2022 a rozdiely oproti roku 2021,

 • lehota na podanie a spôsob jej predĺženia,

 • zdaňovacie obdobie,

 • zmeny v právnych predpisoch týkajúcich sa dane z príjmov PO ovplyvňujúce zisťovanie základu dane za rok 2022 (napr. mikrodaňovník, náklady zamestnávateľa na testovanie zamestnancov a iné náklady v súvislosti s pandémiou, náklady na stravovanie zamestnancov, odpisovanie majetku, výnosy oslobodené od dane, odpočet nákladov na výskum a vývoj atď.),

 • praktické príklady pri vypĺňaní tlačiva,

 • odpočet daňových strát od základu dane za rok 2022 a pokračovanie v odpočte v roku 2023,

 • sadzba dane z príjmov PO, výpočet dane,

 • platenie preddavkov na daň z príjmov PO v roku 2023.

     


Cieľová skupina

Školenie pre vzdelávanie verejnosti „Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2021“ je určené pre:
 • zástupcov právnických osôb, ktoré sú registrované na dani z príjmov,

 • zamestnancov podnikateľa,

 • ďalšie osoby, ktoré sa potrebujú orientovať v danej problematike.

Hodnotenie
Organizátor