Detail kurzu

Daňové priznanie k dani z príjmov PO za rok 2019

Finančné riaditeľstvo SR

Popis kurzu

Účastníkom školenia budú predstavené najdôležitejšie ustanovenia zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov súvisiace s podávaním daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019 a nadväzujúce ustanovenia zákona č.  563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Obsah kurzu

 

Zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov a na neho nadväzujúce ustanovenia zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

 • osoby povinné podať daňové priznanie

 • zdaňovacie obdobie a účtovné obdobie

 • lehota na podanie daňového priznania (možnosť predĺženia lehoty, zmeškanie lehoty, nesprávne podanie, sankcie)

 • daňové priznanie a jeho štruktúra (riadne, opravné a dodatočné daňové priznanie, zmeny v novom tlačive daňového priznania k dani z príjmov právnickej osoby)

 • určovanie základu dane (príjmy oslobodené od dane, daňové a nedaňové výdavky a pod.)

 • umorovanie daňovej straty

 • zamedzenie dvojitému zdaneniu

 • výpočet dane

 • príklady k vyplneniu daňového priznania

 • platenie preddavkov na daň z príjmov právnickej osoby do lehoty na podanie daňového priznania a po lehote na podanie daňového priznania v nadväznosti na zmeny v zákone č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov od 01.01.2020

Informácia k vybraným zmenám zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov účinným od 01.01.2020 z pohľadu právnických osôb                                   


Cieľová skupina

Školenie pre vzdelávanie verejnosti „Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2019“ je určené pre:
 • zástupcov právnických osôb, ktoré sú registrované na dani z príjmov,

 • zamestnancov podnikateľa,

 • ďalšie osoby, ktoré sa potrebujú orientovať v danej problematike.

Certifikát Účastníkom vzdelávacej aktivity budú vydané potvrdenia o absolvovaní štúdia.
Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať