Detail kurzu

Daň z pridanej hodnoty a daňový poriadok

Finančné riaditeľstvo SR

Popis kurzu

Poskytnúť účastníkom školenia základný a ucelený prehľad o najdôležitejších ustanovenia právnych predpisov, ktoré súvisia so správou daní a z nich vyplývajúcich práv a povinností pre daňové subjekty.

Účastníkom školenia budú predstavené základné pojmy súvisiace so zákonom č.  563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákonom č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov.

Obsah kurzu

                                           

            Zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov:

 • základné pojmy,

 • elektronické doručovanie,

 • registračná a oznamovacia povinnosť,

 • práva a povinnosti daňových subjektov vyplývajúce z jednotlivých konaní (daňová kontrola, miestne zisťovanie, daňové konanie, daňové exekučné konanie).


  Zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov:

 • základné pojmy,

 • registračná povinnosť, dobrovoľná registrácia,

 • zdaniteľné obchody,

 • základ dane a sadzba dane,

 • povinnosti osôb povinných platiť daň.

Prípadové štúdie z praxe správcu dane (daňových úradov)

 

Cieľová skupina

Fyzické osoby, alebo zástupcovia právnických osôb, ktorí sú registrovaní na DPH, začínajú s podnikateľskou činnosťou, plánujú vykonávať podnikateľskú činnosť a ďalšie osoby, ktoré sa potrebujú orientovať v danej problematike.
Certifikát Absolventom školenia budú vydané potvrdenia o jeho absolvovaní.
Hodnotenie
Organizátor