Detail kurzu

Prierez zákonom o dani z príjmov so zameraním na zdaňovanie PO v znení účinnom od 1.1.2019 + pripravované zmeny od 1.1.2020

sféra, a.s.

Popis kurzu

Seminár, ktorý Vás prevedie najdôležitejšími časťami zákona o dani z príjmov a predstaví Vám pripravované zmeny v nasledujúcich rokoch.

Obsah kurzu

Program:

Základná charakteristika dane z príjmov PO

 • Daň z príjmov ako priama daň
 • Zákonná úprava a prehľad noviel účinných od 1.1.2019 a noviel prijatých alebo pripravovaných v roku 2019
 • Členenie ustanovení pre daň z príjmov PO
Definícia PO v zmysle Občianskeho zákonníka a definícia PO ako daňovníka
 • Daňovník s obmedzenou a neobmedzenou daňovou povinnosťou
 • Povinnosť registrácie PO na účely ZDP
Predmet zdanenia PO
 • Definícia základných pojmov – príjem a zdaniteľný príjem
 • Príjmy, ktoré sú predmetom dane podľa jednotlivých typov PO
 • Príjmy vyňaté z predmetu dane podľa jednotlivých typov PO
 • Príjmy oslobodené od dane podľa jednotlivých typov PO, nové oslobodenia od roku 2018
 • Daňová povinnosť daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou z príjmov zo zdrojov na území SR, daň vyberaná zrážkou a zabezpečenie dane
 • Zdanenie podielov na zisku, dividend, vyrovnacích podielov, podielov na likvidačnom zostatku, použitia kapitálového fondu z príspevkov a oceňovacích rozdielov u PO
Určenie základu dane a spôsob jeho zisťovania 
 • Zisťovanie základu dane v k. s., v. o. s., pri likvidácii a konkurze
 • Osobitný základ dane pre dividendy a ostatné príjmy
Sadzby dane z príjmov PO
 • Všeobecná sadzba dane z príjmov PO
 • Sadzby dane pre daň vyberanú zrážkou a príjmy podliehajúce dani vyberanej zrážkou
 • Sadzba dane uplatňovaná na príjmy plynúce do tzv. nezmluvných štátov
Daňové priznanie k dani z príjmov PO
 • Povinnosť podania a výnimky z tejto povinnosti
 • Lehota na podanie daňového priznania a možnosť jej odkladu
 • Splatnosť dane
 • Opravné a dodatočné daňové priznanie
 • Tlačivo daňového priznania
Zdaňovacie obdobie
 • Kalendárny rok a hospodársky rok
 • Zdaňovacie obdobie v špecifických situáciách (likvidácia, konkurz, podnikové kombinácie, a pod.)
Východiská pri zisťovaní základu dane a prehľad ustanoveniami o zisťovaní základu daneZákladné princípy zdanenia pri podnikových kombináciách (predaj podniku, nepeňažný vklad, splynutie, zlúčenie, rozdelenie spoločností)Zdanenie pri presunu majetku, odchode daňovníka alebo presunu podnikateľskej činnostiDaňové a nedaňové výdavky vrátane pravidiel nízkej kapitalizácieUplatňovanie daňových odpisov a prerušenie odpisovaniaOdpočet daňovej straty, úľavy na dani a odpočet nákladov na výskum a vývojDaňová licencia PO, účinnosť jej zrušenia a pravidlá zápočtu daňovej licenciePravidlá transferového oceňovania medzi tuzemskými a zahraničnými závislými osobami 
 • Definícia závislých osôb – tuzemské a zahraničné závislé osoby
 • Úprava základu dane závislých osôb
 • Metódy transferového oceňovania
 • Odsúhlasenie použitia metódy oceňovania
 • Dokumentačná povinnosť
Prehľad navrhovaných zmien v ZDP s účinnosťou od 1.1.2020, 2021 a 2022

Diskusia

Harmonogram:

 • 08:00 - 09:00 registrácia
 • 09:00 - 10:50 prednáška
 • 10:50 - 11:50 obed
 • 11:50 - 13:00 prednáška
 • 13:00 - 13:10 prestávka
 • 13:10 - 14:10 prednáška
 • 14:10 - 14:20 prestávka
 • 14:20 - 15:30 prednáška

Poplatok zahŕňa:

Vstup na seminár pre 1 osobu, tlačené študijné materiály, 1x teplý obed, občerstvenie počas celého seminára.

Miesto konania:

sféra, a.s., Karadžičova 2, Twin City A, 811 08  Bratislava

Poznámka:

Otázky, ktoré chcete mať na seminári zodpovedané je možné zaslať aj vopred.V prípade, že chcete prihlásiť viacero účastníkov na seminár naraz, stačí zvyšné mená zadať do poznámky v rámci registračného formulára.

Cieľová skupina

 • Finanční účtovníci
 • Ekonómovia firiem
 • Asistenti audítorov a daňových poradcov
 • Účtovní a daňoví poradcovia
 • Spoločníci a konatelia firiem
Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať