Asistentka od A po Z (3+2 DNI)

Kurz organizuje spoločnosť: Espiral, s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Termíny konania kurzu Vyberte si termín, ktorý Vám najviac vyhovuje:
24.1 - 26.1.2018 (1. termín: max 4 účastníci )
1.2 - 2.2.2018 (2. termín: max 4 účastníci)
16.4 - 18.4.2018 (1. termín: max 4 účastníci )
7.5 - 8.5.2018 (2. termín: max 4 účastníci)
Cena (neplatca DPH) 725 €
Poznámka k cene Cena 725,- € platí pre skupinový tréning (4 účastníci); Individuálny tréning a mentoring = 270,- €/ deň, no pri 5 dňoch, cena so zľavou 1250,-€ "Asistentka na kľúč" (len Vy a lektori)
Miesto konania kurzu Priemyselná 8, 821 09, Bratislava

Školenie na mieru

Školenie na mieru Školenie je možné organizovať pre uzavreté skupiny kde obsah, termín a miesto sa dohodne podľa požiadaviek zákazníka.
Cena bude vypočítaná na základe presnej špecifikácie objednávateľa.
Odporúčaný rozsah 5 dní

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Erika Feketová
mobil: +421 940 628 551
e-mail: erika.feketova@espiral.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Pod „jednou strechou“ nájdete ucelené riešenie, informácie, šité presne pre Vašu aktuálnu/ budúcu pracovnú pozíciu:

 • Recepčný/á
 • Asistent/ka
 • Sekretárka
 • Office manažér/ka zodpovedný/á za vedenie tímu zamestnancov
 • Podnikateľ/ka pracujúci/a vo svojej kancelárii
 • Eventový/á manažér/ka.

Asistentka ako plnohodnotný partner tímu, sa stáva nezastupiteľným pomocníkom, tajomníkom a radcom.

Miesto realizácie: Tréningová miestnosť – Espiral, s. r. o.

 • Priemyselná 8, v Bratislave, 2. poschodie
 • Zelená budova Liberálny dom
 • Parkovanie: je možné v ulici medzi našou budovou a parkoviskom LIDL, prípadne v blízkom okolí
 • V prípade objednávky firemného tréningu, možnosť realizácie v priestoroch, ktoré zvolí objednávateľ)
Hlavný cieľ kurzu

Asistentka od A po Z [Expert vo svojej pozícii].

Pripravili sme pre Vás 5-dňový (3+2) intenzívny verejný tréning, maximálne 4 účastníci.

Cieľ: Z dobrého skvelé!

 • Vybudovanie tej najlepšej pravej ruky
 • Obnova pracovnej pozície, načerpanie nového pracovného elánu, skvalitnenie pracovných výkonov
 • Získanie komplexných administratívnych zručností asistentky
 • Uľahčenie a zefektívnenie práce s počítačom
 • Vybudovanie experta vo svojej pozícii, podnietenie kreatívnosti a intuitívnosti
 • Vždy trendy – správne líčenie, estetika, spoločenský a pracovný dress code

Skĺbením odborných prednášok, diskusie, simulácie, za aktívnej účasti účastníka kurzu, sa špeciálne venujeme osvojovaniu techník, ktoré sú motiváciou využívania vlastného potenciálu, vedúce k prirodzenému zdokonaľovaniu svojej práce. V kurzoch venujeme svoju pozornosť emočnej inteligencii (EQ), za účelom poznať a ovládať vlastné emócie, mať schopnosť eliminovať následky stresu, uplatňovať asertivitu efektívne prepojenú s empatiou, efektívne využívať čas, ktorý máme k dispozícii. ´

Ponúkame vysoko intenzívny rozvojový program, realizovaný zážitkovou interaktívnou formou, využívaním účinných koučovacích techník. Tréning je zostavený na základe osvedčených skúseností, šitý pre potreby pracovníkov administratívneho manažmentu.

Pod vplyvom zážitkového interaktívneho kurzu, účastníci získajú schopnosť využívať vlastný potenciál pri svojej každodennej práci, odchádzajú motivovaní, inšpirovaní.

Ku skvelému manažérovi patrí skvelá asistentka!

Podrobný popis obsahovej náplne

Rozsah školenia:

 • 3-dňový blok; intenzívny tréning/ 9:00 hod. – 17:00 hod.
 • 2-dňový blok; intenzívny tréning/ 9:00 hod. – 17:00 hod.

Obsah:

1. modul

Efektívna komunikácia pokročilo (verbálna a neverbálna) a aktívne počúvanie, správne kladenie správnych otázok – v pracovných i osobných vzťahoch, eliminácia nedorozumení na všetkých úrovniach

 • Tajomstvo charizmy – viac vplyvu, viac úspechu; Kúzlo osobnosti – náš sprievodca; Ako na to? Identifikácia osobných hodnôt/cností – inšpirácia pp. Benjaminom Franklinom a Dalom Carnegiem
 • Autenticita, komunikácia vyspelo, ľudskosť a profesionalita, ohľaduplnosť v práci
 • Mirroring a časté bariéry budované chybami prvotného vnímania
 • Konflikt – ako sa mu vyhnúť, ako ho zvládnuť, zdravé hranice, základy vyjednávania, zásady konštruktívnej hádky
 • Zmena komunikácie na vzájomne rešpektujúci, partnerský a konštruktívny spôsob
 • Možnosti predchádzania ako i efektívneho riešenia konfliktných situácií, metódy zvládania kritiky, ocenenia a pochvaly

Profesionálna telefonická komunikácia – správne zásady telefonovania

 • Tvorba a štruktúra účinnej správy, tón a tempo reči
 • Techniky účinného telefonovania, záver telefonického rozhovoru a vyhodnotenie telefonátu

Profesionálna E-mailová komunikácia – ako zaujať a získať druhú stranu pre spoluprácu

 • Zvýšenie efektivity komunikácie a účinnosti práce (eliminácia ping-pong efektu, vhodná voľba publika), účinné pravidlá
 • Riadenie informačného toku v spoločnosti – voľba správneho publika a vhodného načasovania – nastavenie komunikačných kanálov, procesov

2. modul

Asertivita a žiadúce asertívne správanie (nie agresivita ale ani pasivita)

 • Asertivita vytvárajúca dobrú atmosféru pre spoluprácu
 • Asertivita a vplyv na zdravé riskovanie, kreativitu
 • Asertivita, nie agresivita a už vôbec nie pasivita, práca s ľuďmi, nie proti nim
 • Zásady a sociálne spôsobilosti asertívneho správania, schopnosť ceniť si seba a svoje práva, oceňovať druhých
 • Zvyšovanie sebaúcty a rešpektu, identifikovať svoje potreby a priania, schopnosť požiadať a dôjsť tak k naplneniu potrieb
 • Možnosti predchádzania ako i efektívneho riešenia konfliktných situácií, metódy zvládania kritiky, ocenenia a pochvaly
 • Prijatie zodpovednosti za svoje vlastné správanie, postoj k chybe
 • Asertívne mimoslovné správanie, reč tela, asertívne techniky a iné
 • Tvorba dobrej atmosfére na pracovisku

3. modul

Efektívny time management v živote i v práci

 • Poznať a eliminovať zlodejov času, odbúravanie časového stresu, strachu, SWOT – poznanie vlastnej hodnoty a správne presvedčenia
 • Efektívne rozdelenie dňa a určovanie si priorít, TO DO list , delegovanie úloh
 • Správna organizácia svojho pracovného priestoru, ako i svojho nadriadeného pracovníka
 • Stanovovanie SMART cieľov – ako si určiť dobrý cieľ (Kam idem, čo vidím, keď už to mám)
 • Ako súvisia ciele, motivácia a osobné kľúčové hodnoty (Kde načerpám palivo)
 • Prokrastinácia a motivácia – ako prekonať odkladanie, ako uvoľniť motiváciu (imaginácia, dôsledkové a alternatívne myslenie, seba-odmeňovanie)
 • Ako si nájsť čas – tipy, triky, nápady ako ušetriť a nájsť čas (Ako zvýšim rýchlosť, aké sú užitočné skratky)
 • Tipy a triky inšpiratívneho člena tímu, spolumotivácia členov tímu

4. modul

Efektívne organizovanie chodu kancelárie, komplexnosť spravovania agendy, vedúcej ku vzájomnej, spokojnej spolupráci asistentky s manažérom, ako i s ďalšími členmi vedenia a ostatnými spolupracovníkmi spoločnosti

 • Administratívna a organizačná podpora vedenia spoločnosti, riadenie chodu kancelárie, organizácia podujatí, večierkov a slávností, výber vhodného daru
 • Správna organizácia ako svojho pracovného priestoru, časového kalendára, správa kontaktov, networking, tak svojho nadriadeného pracovníka
 • Príprava, organizovanie a vyúčtovanie služobných ciest, pracovných stretnutí, prospešná evidencia, nastavenie, optimalizácia procesov v administratívnom manažmente
 • Edukácia kolegov, ako sa ľahko zorientovať v administratívnom manažmente

5. modul

MS OFFICE (MS 2010/2013/2016) – 5 hodín intenzívneho tréningu TOP techník pre zefektívnenie práce s nástrojmi tohto kancelárskeho balíka: MS Word, MS Excel, MS Outlook a MS PowerPoint

 • Hromadná korešpondencia – Tlačenie a posielanie hromadných dokumentov, s možnosťou automatického vkladanie adries a drobných odchýlok v konkrétnych položkách, ktoré vytvoríte behom niekoľkých minút
 • Prezi a iné – predstavenie ďalších interaktívnych možností tvorby prezentácií

(najlepšie sa učiť na notebook-u, ktorý používate, pre efektívnejšie osvojenie si naučeného)

 • Tipy a triky (Populárne vstupy, zaujímavosti a trendy).

6. modul

Ovládanie základov spoločenskej etikety, bontón, biznis protokol, profesionálne vystupovanie

 • Rozdiely v správaní v spoločnosti a v práci
 • Vzdanie úcty a prednostné poradia
 • Pozdrav, privítanie, predstavovanie
 • Tykanie a vykanie, oslovovanie, rozdiel slečna/pani
 • Podávanie rúk a bozky
 • Správne dohodnutie pracovného stretnutia, zasadací poriadok na stretnutí, usádzanie v aute
 • Rokovacia miestnosť a jej príprava, občerstvenie pre návštevy (zásady a pravidlá podávania)
 • Prijímanie domácich a zahraničných návštev (Tvorba agendy: program, ubytovanie, doprava, uvítanie a lúčenie, tlmočenie, dary – výber a spôsob odovzdávania)
 • Slovník spoločenského dress code-u a správny image – Biznis formálne a neformálne oblečenie, doplnky, vhodnosť farieb a farebná typológia v kocke, módne trendy, vôňa, úprava tváre, vlasov a rúk
 • Pozvánky – ako ich písať a čítať, čo má obsahovať, na čo sa prípadne pýtať pri potvrdzovaní
 • Vizitky a práca s nimi
 • Najčastejšie prehrešky na spoločenských podujatiach
 • Profesionálna hospodárska, korešpondencia, v duchu vybavovania pohľadávok (ešte pred splatnosťou faktúry – prevencia vzniku pohľadávok; po dobe splatnosti faktúry – vymáhanie pohľadávok), reakcia na najčastejšie námietky a argumentácie v obchodnom styku, reakcie na sťažnosti, ale aj pochvaly a ocenenia, ai…

Jahôdka na torte – 7. modul

Osobný imidž a štylistika, líčenie, úprava tváre a vlasov, v zmysle typológie farieb, vedený a vyučovaný profesionálnou vizážistkou 3–5-hod kurz pre dokonalý styling, sebalíčenie, zahŕňajúci:

 • Starostlivosti o pleť, ruky
 • Denné líčenie, prípadne nahé líčenie, biznis líčenie, príležitostné spoločenské líčenie
 • Poradenstvo a záverečná úprava vzhľadu profesionálnym vizážistom
 • Konzultácie k vhodnej úprave vlasov, vzhľadu, vhodného oblečenia ako i obuvi v zmysle typu postavy ako i pracovnej pozície
 • + Možnosť fotenia profesionálnym fotografom (vyhotovenie profesionálne upravených biznis fotografií od 3ks. – do výročnej správy, produktových materiálov, iné)

Táto služba je nad rámec, s možnosťou špeciálnej ceny 40,–€

Ponúkame Vám zážitkové sedenia, opreté o moderné postupy ako i know-how školiteľov, nadobudnuté dlhoročnou praxou a ďalším kontinuálnym vzdelávaním. Tréning je špeciálne zostavený, za účelom získavania a osvojovania si nových moderných techník, zručností a postupov. Referencie od niekoľkých účastníčok kurzu: http://www.espiral.sk/napisali-o-nas-2/

Forma školenia:

– Prednáška, demonštrácia a simulácia, mentoring
- Diskusia, interakcia, rozvojové cvičenia
- Koučing, koučovacie princípy

Cena zahŕňa:

 • Lektorky a vizážistu
 • Občerstvenie, teplý obed (počas trvania kurzu)
 • Študijné materiály, pracovné podklady, prezentácie
 • Certifikát – osvedčenie o absolvovanom kurze
 • Za účelom efektívneho osvojenia naučeného, získania návyku, poskytujeme (online/skype) 60 minútový Koučing, v hodnote 90,–€ grátis (možnosť uplatniť do 3. mesiaca, po tréningu).

Ku skvelému manažérovi patrí skvelá asistentka! Viac sa o nás a tréningoch určených pre asistentky dozviete TU: http://www.espiral.sk/asistentky/

Bude nám cťou pracovať s Vami.

Odkaz na www stránku www.espiral.sk
Podmienky prijatia

Predchádzajúce skúsenosti v administratívnom manažmente sú výhodou, nie sú však podmienkou pre absolvovanie kurzu.

Lektor Erika Feketová, Zuzana Dranačková

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Espiral, s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Priemyselná 8, 821 09, Bratislava
Kontaktné údaje tel: +421 940 628 551
e-mail: erika.feketova@espiral.sk
web: www.espiral.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Espiral – Váš partner osobnostného rozvoja a rastu

Vyzdvihujeme vysoko-individuálny a intenzívny prístup, lebo sme denno-denne svedkom, že zabezpečuje dokonalý rozvoj osobnosti, prenos vedomostí, zručností a udrží nadšenie pre pozitívne zmeny, v myslení a aktivitu v živote našich účastníkov.

Našou špecializáciou sú malé skupiny účastníkov, našich tréningov: 1–6 os, my neprednášame, my trénujeme ľudí do praxe, naše rozvojové programy si vyberajú ľudia ako benefit pre seba.

Na trhu sme od roku 2011 a neustále inovujeme, tak aby náš produkt pre našich klientov bol jedinečný, intenzívny, špecifický, so zameraním na vedomosti a zručnosti, tak ako potrebujú: na manažérske, interpersonálne a špeciálne zručnosti, administratívny manažment, ako i zamestnanecké, či osobné vzťahy, work-life balance.

Ide o rozvojový program, realizovaný zážitkovou interaktívnou formou, využívaním účinných koučovacích techník, aplikovaním cvičení a rozvojových hier, za aktívneho prepájania naučeného s praxou.

Pre našich klientov realizujeme vzdelávanie:

 • skupinovo i individuálne
 • pre firmy i záujemcov širokej verejnosti
 • rozvojové programy na objednávku i formou otvorených tréningov

1) Tréningy mäkkých a tvrdých zručností

 • Manažérske zručnosti
 • Špeciálne zručnosti
 • Administratívne zručnosti

2) Workshopy a prednášky, konferencie

 • Motivačné
 • Zážitkové

3) Koučing so špecializáciou na biznis koučing, kariérny a životný koučing

 • Koučing pre Top manažment, výkonnostný koučing
 • Motivácia v pracovnom i osobnom živote
 • Osobný rozvoj a životný štýl
 • Interpersonálne vzťahy

Neodmysliteľnou súčasťou tréningov a koučovania, je:

 • uvoľňovanie a rozvíjanie osobného potenciálu
 • starostlivosť o odbornosť, vnútornú stabilitu a istotu, životnú rovnováhu
 • pochopenie tímovej dynamiky a výkonu
 • schopnosť budovať a podporovať žičlivú atmosféru ako na pracovisku, tak v súkromí
 • krásny a svieži vzhľad, profesionálne, etické vystupovanie

Metodika tréningov je zostavovaná na základe osvedčených skúseností našich profesionálnych lektorov a koučov.

Účastníci tréningov odchádzajú s novou pracovnou i životnou energiou, plní nadšenia a pripravení na zmeny.

Nastupuje sebaistota, sebavedomie, reálne zvládanie stresu a strachov. S ľahkosťou sa púšťajú do budovania vzťahov a rešpektu, podporujú férové prostredie. Nachádzajú šťastie a uspokojenie ako v práci, tak v osobnom živote.

Témy sa opierajú tak ako o výstupy z praxe a kontinuálneho vzdelávania, tak o prevratné metódy vnútornej hry Timothy Gallweya – svetoznámeho poradcu a kouča, tvorcu jedinečného metodologického prístupu k rozvoju osobných a profesijných zručností. Timothy Gallwey je priekopníkom aplikovanej psychológie športu a aplikovanej psychológie korporácií. Je uznávaný ako zakladateľ pojmu Coaching pred viac ako 45 rokmi.

Súčasťou sú prvky know how metódy transpersonálneho koučovania Johna Whitmora – jedného z najvyhľadávanejších európskych koučov jeho čias, orientujúceho sa na uvoľňovanie ľudského potenciálu a zvyšovanie individuálnej výkonnosti.

Koučing je v súčasnej dobe najpoužívanejším nástrojom k ľudskému rozvoju a je tak, ako samostatným pilierom spoločnosti Espiral, tak pomocným nástrojom k namodelovaniu najvhodnejšieho obsahu tréningu, pre každého účastníka individuálne. Koučovanie je realizované akreditovaným profesionálnym koučom ICF, s viac ako 20 ročnou praxou práce s ľuďmi.

Tréningy sú šité na mieru a organizované za účelom dosahovania výnimočných požadovaných výsledkov, prihliadajúc na osobnostný potenciál ako i aktuálne vedomosti a zručnosti, každého z účastníkov.

Obľúbenou „jahôdkou na torte“ (môže byť aj pre Vás), je poradenstvo profesionálnej vizážistky a štylistky, kde pod drobnohľadom skúsenej odborníčky, nie len na ženskú krásu, získa účastník tréningu tie správne návyky v starostlivosti o seba. (V závere vyhotoví profesionálne biznis fotografie talentovaná fotografka.)

Najdôležitejšia zákonitosť, ktorá stojí za každým úspechom, je neustále získavanie vedomostí, zručností a skúseností. Čiže vzdelávanie sa a práca na sebe. My iniciujeme aktívne, zážitkové učenie.

Radi sa staneme sprievodcom Vášho rastu.

Poniektoré referencie našich klientov môžete vzhliadnuť TU: http://www.espiral.sk/napisali-o-nas-2/

S úctou, Erika Feketová Výkonná riaditeľka

Referencie SKYToll, a.s.
CAFFÉ MONDO, a.s.
Úrad pre verejné obstarávanie, BA
RAVEN Slovakia s.r.o.
AGROZEL DOLNÁ STREDA s.r.o.
ENVIRTUS, s.r.o
Agroris, s.r.o.
Britská Ambasáda
RHAPiS, s.r.o.
viac TU: http://www.espiral.sk/index.php?page=napisali-o-nas#tabs
KRIVAK & Co., Spoločenstvo advokátov,
Koučink Centrum, s.r.o.
CM European Power Slovakia, s. r. o. (Slovnaft)
Continental Matador Truck Tires, s. r. o.
HB REAVIS Slovakia a.s.
Asseco Solutions, a. s.
Mazda Motor Logistics Europe NV
Giesecke & Devrient Slovakia, s. r. o.
CBRE, s. r. o.
PROSANUS, a. s.
FONA Dental, s. r. o.
Akadémia-MIA s.r.o.
Poisťovňa Slovenskej Sporoteľne, a.s. VIG
Súkromná umelecká základná škola, Bratislava
SPEARHEAD SLOVAKIA, s.r.o.
D&D International Slovakia s.r.o.
KAF FACILITY s.r.o./ Faurecia
Millennium 000, spol. s r. o.
EKOFIN Slovakia, a.s.
BenefitManagement s.r.o. Praha, CZ
Schaeffler Slovensko, spol. s r.o.
OVB ALLFINANZ, a.s. Bratislava
Vison Top, s.r.o.
Continental Automotive Systems Slovakia s.r.o.
GGE a.s.
Accenture, s.r.o.
Dometic Slovakia s.r.o.
GEOMATIX, s. r. o.
DATALAN, a.s.
BILANX Slovakia, s.r.o.
Štúdio AYA, s.r.o.
BULK TRANSSHIPMENT SLOVAKIA, a.s.
Moris Slovakia s.r.o.
Vaillant Industrial Slovakia s.r.o.
ÚPSVaR - REPAS
Eissmann Automotive Slovensko s.r.o.
ING Bank N.V., pobočka zahraničnej banky
Západoslovenská energetika, a.s.
Continental Matador Rubber, s. r. o.
ITB Development a.s.
ECCO Slovakia, a.s
EXORIOR, s.r.o.
Rein IT, s.r.o.
Regional Card Processing Centre, s.r.o
Deloitte Advisory s.r.o.
Giacomini Slovakia s.r.o.
Elektroconnect s.r.o.
SVETIELKO NÁDEJE, o.z.
CEMMAC a.s.
ELEKTROROZVODY-GERGELY s.r.o.
ČSOB Poisťovňa, a.s.
c2i s.r.o.
Metsa Tissue Slovakia, s.r.o.
7kraska a.s.
BM-MONT, s.r.o.
KROS a.s.
Prvá Nitrianska Jednodňová Chirurgia, s.r.o.
Karumien s.r.o.
Gynlex, s.r.o.
mediworx software solutions, a.s.
Deloitte, s.r.o.
Visteon Electronics Slovakia s.r.o.
Stredoslovenská energetika - distribúcia
Bauer Gear Motor Slovakia s.r.o.
LPS SR, š. p.
MAHLE Behr Námestovo s.r.o.
DACHSER Slovakia a.s.
VADUAL, a. s.
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Superior SDI Slovakia
Unikoll s.r.o.
LYNX - spoločnosť s ručením obmedzeným Košice
Vaillant Industrial Slovakia s.r.o.
http://www.espiral.sk/napisali-o-nas-2/

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Komunikácia

top 1. Rozvoj manažérskych zručností
BPM Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 2. Starostlivosť o zákazníka
Pricemania Academy
odporúčaný rozsah 4 hodiny
top 3. Tréning predajných zručností a psychológia predaja – motivačná…
BPM Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Bratislava
top 4. Líder Expert - pre stredný manažment
IPA Slovakia, s.r.o.
odporúčaný rozsah 5 dní
Žilina
top 5. Manažment času
QUANTICON, s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislavský

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.111s
design: widegrafik.