Pravidlá fakturácie v praktických príkladoch (účtovné a daňové hľadisko)

Kurz organizuje spoločnosť: Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 55 €
Cena s 20% DPH 66 €
Poznámka k cene organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed
Miesto konania kurzu Hotel Magnus, Považská ulica 1706, 911 01, Trenčín

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Ing. Mária Puškárová
tel: +421 70 53 888
mobil: +421 905 848734
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma…

Hlavný cieľ kurzu

Fakturácia je neodmysliteľnou súčasťou podnikania. Napriek tomu sa v praxi vyskytujú početné chyby, s ktorými sa môžeme takmer denne stretnúť. Zložitosť tejto problematiky je tak rozsiahla, že sme sa rozhodli venovať jej celodenné školenie, cieľom ktorého je komplexne zmapovať problematiku fakturácie od foriem faktúr (papierové, elektronické) až po účtovné (vznik výnosu/nákladu) a daňové hľadisko (preukázateľnosť daňového výdavku, vznik daňovej povinnosti z pohľadu DPH a pod.).

Podrobný popis obsahovej náplne

Náležitosti faktúry

 • z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty
 • z pohľadu zákona o účtovníctve (faktúra ako účtovný doklad)
 • z pohľadu zákona o dani z príjmov (preukázateľnosť daňového výdavku)
 • výnimky (zjednodušené faktúry, doklady z elektronickej registračnej pokladnice, doklady z parkovacích a čerpacích automatov a pod.)
 • elektronické faktúry
 • zabezpečenie neporušenosti obsahu faktúr

Lehoty na vystavenie faktúry a archivácia dokladov

 • z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty
 • z pohľadu zákona o účtovníctve
 • spôsoby a formy archivácie dokladov

Skutočnosti rozhodujúce na vystavenie faktúry

 • z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty (dodanie tovaru, dodanie služby, prijatie platby pred dodaním tovaru alebo služby)
 • z pohľadu zákona o účtovníctve
 • osoby povinné vystaviť faktúru

Druhy faktúr a ich zachytenie v účtovníctve a v kontrolnom výkaze (súhrnnom výkaze

 • Zálohové faktúry
 • Vyúčtovacie faktúry
 • Faktúry k prijatej platbe pred dodaním tovaru alebo služby
 • Faktúry za dodanie tovaru alebo služby
 • Súhrnné faktúry
 • Faktúry za opakované dodávky tovarov a služieb
 • Refakturácia
 • Opravné faktúry

Elektronické faktúry

 • Súhlas so zasielaním elektronických faktúr
 • Formáty elektronických faktúr
 • Uchovávanie elektronických faktúr
 • Zabezpečenie neporušenosti a obsahu elektronických faktúr
 • Problémy z praxe

Oprava základu dane a opravné faktúry (dobropisy, ťarchopisy)

 • Skutočnosti, pri ktorých dochádza k oprave základu dane
 • Opravné faktúry, pri ktorých nedochádza k oprave základu dane
 • Lehoty na úpravu odpočítanej dane
 • Zľavy, skontá, bonusy a malusy (tuzemsko, iné členské krajiny, tretie krajiny)

Osobitné režimy fakturácie

 • Dodanie nehnuteľnosti v tuzemsku
 • Prenájom nehnuteľnosti v tuzemsku
 • Stavebné práce
 • Použitý tovar
 • Cestovné kancelárie
 • Prechodné položky
 • Dodanie tovaru zahraničnou osobou (napr. Alza.cz)
 • Zásielkový obchod
 • Dodanie služby do iného členského štátu a do tretej krajiny
 • Dodanie tovaru do iného členského štátu

Prijatá faktúra ako doklad na uplatnenie práva na odpočítanie DPH

 • Všeobecné podmienky na uplatnenie práva na odpočítanie dane
 • V ktorých prípadoch je možné uplatniť právo na odpočítanie DPH bez faktúry
 • V ktorom zdaňovacom období je možné uplatniť právo na odpočítanie dane

Prijatá faktúra – problémy v praxi

 • Ako postupovať v prípade, ak vystaví faktúru nesprávne tuzemský dodávateľ
 • Ako postupovať v prípade, ak vystaví faktúru nesprávne dodávateľ z iného členského štátu alebo z tretej krajiny
 • Nadobudnutie tovaru z iného členského štátu (vznik daňovej povinnosti, uvádzanie v kontrolnom výkaze)
 • Prijatie služby z iného členského štátu alebo zo zahraničia (vznik daňovej povinnosti, uvádzanie v kontrolnom výkaze)

Fakturácia v cudzej mene

 • Používanie kurzov pri prepočte cudzej meny z pohľadu zákona o účtovníctve
 • Používanie kurzov pri prepočte cudzej meny z pohľadu zákona o dani z pridanej hodnoty

Vybrané problémy

 • Faktúry vystavované odberateľom za dodávateľa
 • Zápočet vzájomných pohľadávok
 • Internetový obchod a fakturácia (problémy z praxe)
 • Miesto dodania služby
 • Fakturácia medzi blízkymi osobami z pohľadu DPH a dane z príjmov (transferové oceňovanie)

Lektor: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD. venuje sa spracovaniu účtovníctva a miezd, poradenstvu, zakladaniu a likvidácii obchodných spoločností, lektorovaniu v oblasti daní a účtovníctva a vydal aj knižné publikácie ako napr. Splatná a odložená daň z príjmov podľa národnej a nadnárodnej úpravy účtovníctva a Internetový obchod.

HARMONOGRAM:

 • 08.30 – 09.00 prezentácia účastníkov školenia
 • 09.00 – 11.00 prednáška
 • 11.00 – 12.00 obedňajšia prestávka
 • 12.00 – 15.00 prednáška spojená s diskusiou

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
Adresa sídla spoločnosti Martina Rázusa 23A , 01001, Žilina
Kontaktné údaje tel: 041 7053 888
e-mail: profivzdelavanie@pp.sk
web: www.profivzdelavanie.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Poradca podnikateľa, spol. s r. o.

Sme spoločnosť, ktorá vo svete publikovania odborných informácií pôsobí viac ako 20 rokov. Poradca podnikateľa (PP) je značkou, ktorá sa ako prvá začala zaoberať aplikáciou legislatívy v bežnej praxi a stala sa uznávanou autoritou na trhu ekonomických a právnych informácií v Slovenskej republike.

Portfólio najpopulárnejších produktov ekonomického a právneho charakteru tvoria printové periodiká z produktovej rady PP – Daňový a účtovný poradca podnikateľa, Personálny a mzdový poradca podnikateľa, Dane a účtovníctvo, Práca, mzdy a odmeňovanie a Úplné znenia zákonov. Neodmysliteľnou súčasťou našich služieb je i písomné a telefonické odborné poradenstvo pre našich zákazníkov, riešenia ich konkrétnych potrieb a problémov prostredníctvom odborníkov v danej oblasti.

Vďaka kvalite poskytovaných služieb a schopnosti pružne realizovať svoje zákazky je vydavateľstvo Poradca podnikateľa dlhoročným partnerom štátnych inštitúcií v oblasti zabezpečovania marketingu, tlače, distribúcie a služieb zákazníkom pre štátne periodiká vydávané Ministerstvom spravodlivosti SR (Zbierka zákonov SR a Justičná revue od roku 1998), Ministerstvom financií SR (Finančný spravodajca od roku 2002), Úradom pre reguláciu sieťových odvetví (Vestník Úradu pre reguláciu sieťových odvetví).

Sledujeme trendy digitalizácie v našom odvetví podnikania a dlhodobo sa výrazne orientujeme na elektronickú formu publikovania informácií. Na trhu úspešne prevádzkujeme v rámci vydavateľského domu PP významné webové portály: www.epi.sk – on-line ekonomický a právny systém, www.vssr.sk – on-line komplexné informácie pre verejnú správu, ktoré sú jedinečné v celoeurópskom meradle na základe spojenia technológie na báze Verity v kombinácii s detailným štruktúrovaním a vzájomným prepojením dát.

Počúvame svojich zákazníkov a vnímame ich potreby. Od roku 2009 vydávame časopis Zisk – www.ezisk.sk, ktorého cieľom je inšpirovať a motivovať manažérov, informovať ich o nových trendoch v riadení, podnikaní, marketingu a obchode.

Od svojho vzniku v roku 1997 podporujeme Nadáciu Rozum a Cit (www.rozumacit.sk), ktorej hlavným poslaním je pomáhať opusteným deťom a umožniť im prežiť detstvo uprostred milujúcej rodiny.

Filozofia nášho podnikania a naše aktivity sú založené na partnerstvách, ktoré si ctíme.

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Účtovníctvo a dane

super 1. Daňové priznanie k dani z príjmov právnických osôb za rok 2016 …
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Trenčín
super 2. Odložená daň z príjmov k 31. 12. 2016 – účtovanie a vykazovanie
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
super 3. Daňové priznanie PO za 2016+novely od 1.1.2017- Ing.Dimitrovová
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah
Bratislava
super 4. Účtovná závierka v podvojnom účtovníctve-Ing.Tužinský
Agentúra PRO
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
super 5. DPH v praxi a pripravované zmeny
Poradca podnikateľa, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Poprad

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2016 Všetky práva vyhradené, 0.169s
design: widegrafik.