Semestrálny kurz: Štatistická analýza dát v praxi - od pojmov k interpretácii výsledkov

Kurz organizuje spoločnosť: ACREA SR, spol. s r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 1 440 €
Cena s 20% DPH 1 728 €
Poznámka k cene Cena je určená pre komerčnú sféru. Pre štátnu správu a zdravotníctvo poskytujeme 15% zľavu, pre školstvo 20% zľavu zo základnej ceny kurzu. Pri prihlásení viac účastníkov z jednej spoločnosti na rovnaký kurz ponúkame cenové zvýhodnenie.
Miesto konania kurzu Zátišie 10, 831 03, Bratislava

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Bc. Petra Formánková
tel: +420 234 721 444
mobil: +420 605 871 522
e-mail: kurzy@acreasr.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Odborným pracovníkom, ktorí používajú analytické výstupy, realizujú štatistické analýzy dát alebo tieto problematiky vyučujú. V dvadsaťročnej praxi tohto kurzu boli jeho účastníci predovšetkým marketingoví špecialisti, vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci, lekári, odborníci, ktorí využívajú či realizujú výskumy, pracujú v odbore kontroly a riadenia kvality, personalisti, analytici v štátnej správe, v ekonomickej oblasti a v oboroch využívajúcich komplexné prístupy k dátam.

Hlavný cieľ kurzu

Poskytnúť prístupnou formou znalosť štatistiky a analýzy dát a osvojenie si metód jednorozmernej a viacrozmernej štatistiky. Dôraz vo výuky je kladený na pochopenie významu štatistických metód a pojmov, na riešenie praktických štatistických úloh a na správnu interpretáciu výsledkov.

Podrobný popis obsahovej náplne

Program kurzu:

 1. Základné pojmy štatistickej analýzy dát
 • definícia a rozbor štatistických pojmov, typy štatistických analýz, inferencie, exploračné techniky
 1. Popisné štatistiky
 • popis štatistických dát (tabuľkové, grafické znázornenie) – ako vytvárať štatistické tabuľky a grafy
 1. Meranie úrovne a heterogenity dát
 • momentové a kvantilové miery: priemery, mediány, kvartily, decily, rozptyl, meranie vnútornej heterogenity súboru
 • grafy rozptýlenia dát (box-ploty) a grafy rozptylu
 • konfidenčné intervaly
 1. Testovanie hypotéz a intervaly spoľahlivosti
 • neurčitosť v dátach – rozhodovanie za neurčitosti, štatistické hypotézy, ich prijímanie a zamietanie
 1. Testy hypotéz o priemeroch (t-testy)
 2. Analýza priemerov v skupinách
 • jednoduchá analýza rozptylu, porovnanie skupinových priemerov a rozptylov, spájanie skupín z rovnakou úrovňou vlastností, apriorná komparácia (kontrasty), aposteriorné zoskupovanie podľa jednej a viac premenných (postupné vyhľadávanie interakcií na stromoch)
 • viacfaktorová analýza rozptylu
 1. Korelačná analýza
 • lineárna korelácia, práca s korelačnou maticou, vlastnosti korelačných mier
 • parciálna korelácia, reťazenie vplyvov, spoločná príčina dvoch vlastností (nepravá korelácie)
 • korelačné grafy
 • korelácia a kauzalita
 1. Regresná analýza
 • lineárna regresná analýza, interpretácia regresnej priamky, popis, vysvetlenie a predikcia
 • nelineárne vzťahy
 • viacnásobná regresná analýza; metódy výberu regresorov v rovnici; určenie kvality modelu regresného vzťahu
 1. Faktorová analýza
 • latentní vlastnosti a ich indikátory, faktory ovplyvňujúce korelačnú matici, faktorové riešenie, rotácia, zobrazení faktorov, interpretácie, uloženie a analýza faktorov
 1. Viacrozmerné škály (percepčné mapy a zobrazenie vzťahov)
 • analýza profilov – vzťahová mapa, percepčné mapy a vnímanie značiek, segmentácie vo vzťahovom poli
 1. Zoskupovacie metódy, segmentácie a vytváranie typológií
 • zoskupovanie prípadov z hľadiska dátového profilu, typ a typológia, segmenty trhu, analýza a interpretácie typov.
 1. Obsah kurzu môže byť modifikovaný na základe potrieb a prianí poslucháčov alebo podľa úrovne znalostí.
Odkaz na www stránku acreasr.sk/vyucba/prehlad-kurzov/semestralny-kurz-statisticka-analyza-dat-v-praxi-od-pojmov-k…
Lektor Ing. Mgr. Milan Machalec

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť ACREA SR, spol. s r.o.
Adresa sídla spoločnosti Zámocká 30, 81100, Bratislava
Kontaktné údaje tel: +420 234 721 444
e-mail: kurzy@acreasr.sk
web: www.acreasr.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

Centrum výučby ACREA je vzdelávacia inštitúcia, ktorá sa špecializuje na vzdelávanie v oblasti štatistiky, data miningu, softvéru IBM SPSS, IBM Cognos a ďalšieho softvéru poskytovaného spoločnosťou ACREA.

Centrum výučby je držiteľom akreditácie MŠMT ČR pre uskutočňovanie programov zameraných na ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov.

VZDELÁVAME V OBLASTIACH:

 • ŠTATISTIKA A ANALÝZA DÁT: kurzy sú určené všetkým záujemcom, ktorí pracujú so štatistickými dátami. Táto kategória zahrňuje kurzy všetkých úrovní aj rozsahu, komplexné kurzy poskytujúce ucelené znalosti štatistiky a analýzy dát aj kurzy zamerané na konkrétne štatistické metódy.
 • DATA MINING: ponuka zahrňuje všeobecné kurzy dataminingových postupov, ako aj praktické kurzy najčastejších dataminingových úloh v komerčnej praxi. Výučba dataminingových kurzov je založená na najpoužívanejšej dataminingovej metodológii CRISP-DM.
 • SOFTVÉR: ponuka kurzov sa zameriava na ovládanie softvéru distribuovaného spoločnosťou ACREA (IBM SPSS Statistics, IBM SPSS Modeler, IBM Cognos, Remark Office OMR a ďalšie). Kurzy pokrývajú potreby pre začínajúcich užívateľov, tak aj užívateľov pokročilých.

FORMY VÝUČBY:

Moderné výučbové metódy, profesionálny a priateľský prístup a predovšetkým potreby zákazníka na prvom mieste nás radia medzi odborne zamerané vzdelávacie inštitúcie, do ktorých sa účastníci radi vracajú. Vo všetkých uvedených oblastiach ponúkame kurzy verejné, ako aj pre Vás radi zrealizujeme kurzy na mieru. Sme schopní pripraviť pre Vás kurz krátkodobý, ktorý rieši jednu špecifickú úlohu, ale aj ucelený dlhodobý vzdelávací program.

LEKTORI:

Naši analytici využívajú pri svojej lektorskej činnosti bohaté praktické skúsenosti so spracovaním analytických projektov, s testovaním nových verzií distribuovaného softvéru a prípravou užívateľských manuálov, rovnako aj s technickou podporou našim zákazníkom. Mimo analytikov – interných zamestnancov spoločnosti ACREA – tvoria lektorský tým Centra výučby špecialisti zo sesterskej výskumnej spoločnosti SC&C a externý odborníci.

REALIZÁCIA VÝUČBY:

Verejné kurzy organizujeme v našich moderne vybavených učebniach v centre Prahy, v Bratislave potom v príjemných školiacich priestoroch spoločnosti KVT – Kurzy, Vzdelávanie, Tréningy. Kurzy na mieru sa môžu konať v priestoroch Centra výučby, tak aj priamo na pracovisku zákazníka po celej Českej aj Slovenskej republike.

Referencie Poštová banka, a.s.
Štátna školská inšpekcia
Prvá stavebná sporiteľňa, a.s.
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
univerzity a vysoké školy Slovenskej republiky

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

IT a počítače

top 1. Faktorová analýza
ACREA SR, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 2. Microsoft Word - základy, pokročilý, expert
VaV Akademy, s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Slovensko
top 3. Zoskupovacia (klastrová) analýza
ACREA SR, spol. s r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
top 4. Microsoft Excel - kontingenčné tabuľky
KVT vzdelávanie s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Bratislava
top 5. DETSKÁ EKONOMICKÁ UNIVERZITA 2016
Bratislavská Business School Ekonomickej univerzity
odporúčaný rozsah
Bratislava

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2016 Všetky práva vyhradené, 0.126s
design: widegrafik.