„Chemická bezpečnosť – právne požiadavky EÚ a SR - nariadenia EP - REACH, CLP, chemický zákon, nariadenie vlády SR – ochrana pred chemickými faktormi a správna podniková prax pri zaobchádzaní s chemickými látkami a zmesami“

Kurz organizuje spoločnosť: TÜV SÜD Slovakia s.r.o.

Školenie pre verejnosť

Cena bez DPH 95 €
Cena s 20% DPH 114 €
Miesto konania kurzu Hraničná 2, 040 17, Košice

Ďalšie údaje o kurze

Kontaktné údaje na organizátora Mgr. Lucia Horňáková
tel: + 421 2 48291271
mobil: + 42 903580 019
fax: + 421 2 48291266
e-mail: hornakova@tuvslovakia.sk
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Zaradenie kurzu do kategórií
Cieľová skupina, pre ktorú je kurz určený

Školenie je vhodné pre manažment a ostatných pracovníkov organizácie, ktorí sú zodpovední za činnosti súvisiace so zaobchádzaním chemickými látkami a prípravkami, so zaisťovaním bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a s ochranou životného prostredia alebo za prevádzkovanie systému environmentálneho manažérstva (norma EN ISO 14001:2004), systému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (norma OHSAS 18001:2007) alebo pre tých, ktorí budú audítormi týchto manažérskych systémov.

Hlavný cieľ kurzu
  • poskytnúť účastníkom prehľad základných požiadaviek právnych predpisov SR pre vybrané, dôležité oblasti ochrany ŽP pre podnikateľské subjekty (vodné hospodárstvo, odpadové hospodárstvo, ochrana ovzdušia, chemická bezpečnosť – nakladanie s chemickými látkami a prípravkami (vrátane novej európskej chemickej legislatívy – REACH), prevencia závažných priemyselných havárií, integrovaná prevencia a kontrola znečistenia, obaly, hodnotenie vplyvov na životné prostredie).
Podrobný popis obsahovej náplne
  • Prehľad súčasného stavu právnej úpravy SR pre oblasť chemickej bezpečnosti podľa: zákona č. 67/2010 Z.z. o podmienkach uvádzania chemických látok a zmesí na trh (chemický zákon), zákona č. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia, nariadenia vlády SR č. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci.
  • Nová európska právna úprava pre oblasť uvádzania chemických látok, chemických prípravkov (CHL) a látok obsiahnutých vo výrobkoch na trh ich používania podľa – Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES)č.1907/2006 o registrácii, hodnotení, autorizácii a obmedzovaní chemikálií (nariadenie REACH): globálne problémy chemických faktorov z hľadiska ochrany zdravia človeka a životného prostredia a ciele nariadenia REACH; termíny a povinností výrobcov, dovozcov, následných užívateľov CHL; predregistrácia, registrácia, autorizácia CHL; dokumentácia k REACH; karty bezpečnostných údajov; komunikácia v REACH; otázky a odpovede k najčastejším problémom k implementácii REACH v podmienkach priemysel. podniku.
  • Globálny harmonizovaný systém klasifikácie a označovania chemikálií (GHS) – nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 zo 16. decembra 2008 o klasifikácii, označovaní a balení látok, o zmene, doplnení a zrušení smerníc – „nariadenie CLP“ (Classification, Labelling and Packaging): povinnosti pre výrobcov, dovozcov a následných užívateľov ohľadne klasifikácie, označovania, oznamovania látok a zmesí,
  • prehľad dôležitých zmien: zoznam látok s ich harmonizovanou klasifikáciou a prvkami označovania na úrovni ES, stanovenie kritérií klasifikácie pre jednotlivé triedy nebezpečnosti látok a ich zmesí, zavedenie nových klasifikačných kódov pre označenie tried a kategórií nebezpečnosti, zavedenie nových kódov výstražných upozornení (namiesto doteraz používaných „R-viet“), zmeny bezpečnostných upozornení (namiesto doteraz používaných „S-viet“), zmeny v kódov piktogramov a výstražných slov, pravidlá pre obsah etikety k baleniu CHLaP, prechodné obdobia platnosti „nariadenia CLP“.
Typ a platnosť osvedčenia potvrdenie o absolvovaní
Lektor Ing. Dušan Lúčanský, CSc.

Informácie o organizátorovi kurzu

Spoločnosť TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
Adresa sídla spoločnosti Jašíkova 6, 821 03, Bratislava
Kontaktné údaje tel: + 42 1 (0) 2 48291271
fax: + 42 1 (0) 2 4829 1266
e-mail: gabriela.barzikova@tuv-sud.sk
web: http://www.tuv-sud.sk/sk-sk/activity/vzdelavanie
(pri kontaktovaní uveďte ako zdroj informácií www.skolenia.sk)
Popis činnosti

TÜV SÜD Slovakia s.r.o. je členom skupiny TÜV SÜD, svetového lídra v poskytovaní inšpekčných a certifikačných služieb s dlhoročnou tradíciou. V slovenskom podnikateľskom prostredí pôsobí ako:

Certifikačný orgán systémov riadenia kvality, EMS,SM BOZP, HACCP, BP

Certifikačný orgán výrobkov

Inšpekčný orgán typu A

Autorizovaná osoba SKTC-175, Notifikovaná osoba NB 1353, NB 0036

Oprávnená právnická osoba OPO-000001–07

Oprávnená vzdelávacia organizácia BOZP pre VTZ tlakové, plynové, zdvíhacie, elektrické pre vzdelávanie a overovanie spôsobilosti osôb na obsluhu, opravy, revízie VTZ

Zaujalo Vás tento školenie?

 
 

Ďalšie školenia na mieru z podkategórie:

Kvalita

super 1. Preškolenie interných audítorov systému manažérstva kvality pre…
TÜV SÜD Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 0 hodiny
Bratislava
super 2. Kurz Interný audítor integrovaného manažérskeho systému podľa…
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 4 dni
Piešťany
super 3. Hodnotenie dodávateľov v automobilovom priemysle
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 1 deň
Piešťany
super 4. Všeobecná bezpečnosť výrobkov podľa n.v. č. 404/2007 Z.z., z.č. 250…
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah
Bratislava
super 5. MSA – Spôsobilosť meracích systémov
DNV GL Business Assurance Slovakia s.r.o.
odporúčaný rozsah 2 dni
Považská Bystrica

Nenašli ste školenie, ktoré ste hľadali?

Zadajte dopyt na vzdelávacie služby, ktorý bude rozposlaný všetkým vzdelávacím spoločnostiam na stránkach www.skolenia.sk.

Zadajte dopyt >>>
© 2017 Všetky práva vyhradené, 0.076s
design: widegrafik.