Slovenská obchodná a priemyselná komora, Regionálna komora Žilina

SOPK je verejnoprávna inštitúcia, ktorá vznikla zo zákona SNR č. 9/1992 Zb. o obchodných a priemyselných komorách. Je právnická osoba. Činnosť SOPK je zameraná na podporu a ochranu podnikania svojich členov v tuzemsku a zahraničí. SOPK poskytuje rôzne služby spojené s podnikaním, podieľa sa na príprave právnych predpisov, organizuje obchodné misie, zabezpečuje propagáciu svojich členov v tuzemsku a zahraničí, vydáva osvedčenia o pôvode tovaru, ATA karnety, poskytuje poradensko-konzultačné služby v uvedenej oblasti, organizuje vzdelávaciu činnosť, atď.