Detail kurzu

Základný odborný colný kurz - minimum colného deklaranta

C&D Services s.r.o.

Popis kurzu

Odborný kurz je sústredený na najpodstatnejšie základy pre výkon pracovnej funkcie colného deklaranta. Aplikačná prax vyžaduje nielen dobrú orientáciu v colnej problematike, ale najmä odbornú spôsobilosť a jej preukázanie. Zvládnuť povinnú elektronickú komunikáciu s colnými orgánmi môže len pracovník znalý colných predpisov a procedurálnych postupov. Výučba prebieha prakticky a efektívne, skúsenými odbornými lektormi z dlhoročnou colnou praxou aj z profesijného odborného vzdelávania dospelých. Kurz odporúčame všetkým, ktorý majú vážny záujem o prácu colného deklaranta a splnenie základnej podmienky odbornej spôsobilosti pre jej výkon v súlade s požiadavkami podľa komunitárnych colných predpisov. Cieľom kurzu je naučiť absolventov používať odbornú colnú terminológiu a colné predpisy, zorientovať sa v nich, ako zatriediť tovar, práci s colným sadzobníkom a databázou TARIC (SK/EÚ), ako správne aplikovať pravidlá pôvodu i colnej hodnoty, vysvetlíme priebeh colného konania, jeho fázy, vyplňovanie colných vyhlásení pri dovoze a vývoze a iné dôležité informácie k uplatňovaniu a plneniu colných formalít. Lektori sú pripravení a ochotní zodpovedať vaše otázky a dopyty. Pokiaľ budú presahovať časový rámec môžete s nimi konzultovať po skončení kurzu, alebo si dohodnúť osobitné konzultácie i u Vás vo firme.

Obsah kurzu

1. modul – Colná únia, colné predpisy EÚ/SR, colné konanie (trvá jeden deň)

 • Fungovanie Európskej únie ako colnej únie a jednotného trhu
 • Colná terminológia, základné pojmy, štruktúra základných colných predpisov
 • Status tovaru únie verzus pôvod tovaru
 • Colné režimy – vysvetlenie
 • Záruky, colný dlh – obligátne/fakul­tatívne, zníženie/oslo­bodenie, vznik, vymeranie, platba
 • Zodpovednosť deklaranta a sankcie za porušenia colných predpisov


2. modul – Colný sadzobník/TARIC, colnotarifné zatriedenie, pôvod tovaru (trvá jeden deň)

 • Klasifikácia tovarov podľa Medzinárodného dohovoru o harmonizovanom systéme opisu a číselného označovania tovaru
 • Spoločný colný sadzobník a kombinovaná nomenklatúra – zatriedenie tovaru, triedy kapitoly, poznámky, používanie
 • TARIC SK/EÚ - databáza colnej a obchodnej legislatívy, použitie, vyhľadávanie, výpočet colného dlhu, príklady
 • Nové medzinárodné dodacie podmienky a výklad ich pravidiel Incoterms 2020 – prehľad 
 • Preferenčný a nepreferenčný pôvod tovaru – základy
 • Colná hodnota tovaru – základy


3. modul – Colná problematika v praxi (trvá jeden deň)

 • Pravidlá vyplňovania colných vyhlásení pri dovoze a vývoze
 • Druhy colných vyhlásení, formy, vystavovanie 
 • Elektronické colné konanie pri vývoze a dovoze - podmienky a priebeh
 • Zjednodušené postupy v colnom konaní - podmienky a povolenia
 • Aktuálne zmeny colných predpisov - informatívne
 • Záver – diskusia, užitočné weby a informácie

Cieľová skupina

pracovníci colno-deklaračných firiem, zahraničného obchodu, logistiky, obchodných, výrobných, špedičných spoločností, colní zástupcovia, nákupcovia, obchodníci, tiež pre expedientov, dispečerov, disponentov, advokátov a pracovníkov v zahraničnom obchode.

Certifikát celoštátne Poznámka k cene

V cene sú zahrnuté: študijné materiály, občerstvenie, obed, osvedčenie o absolvovaní

Hodnotenie
Organizátor