Detail kurzu

Úvod do colnej problematiky - colné predpisy uplatňované pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru

DAC Consulting, spol. s r.o.

Popis kurzu

Cieľom školenia je oboznámiť účastníkov s colnými predpismi uplatňovanými pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru a s ich uplatňovaním v praxi; vedomosti získané v rámci školenia by mali menovaným pomôcť orientovať sa v colnej problematike a tým uľahčovať uzatváranie kontraktov a realizovanie dodávok tovarov do/z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ. Lepšia znalosť colnej problematiky môže zlepšiť komunikáciu a vzťahy s internými alebo externými partnermi, ktorí zodpovedajú za realizáciu colných formalít pri dovoze, vývoze a tranzite tovaru.

Obsah kurzu

1. deň

 • základné colné predpisy EÚ a SR,
 • základné pojmy a terminológia v colnej problematike,
 • podávanie predbežných colných vyhlásení,
 • colné režimy a colne schválené určenia, vysvetlenie, význam,
 • zjednodušené postupy,
 • štatút Schváleného hospodárskeho subjektu,

2. deň

 • colný sadzobník EÚ a systém TARIC,
 • pôvod tovaru a preferenčné dohody Európskej únie (vplyv na úspešnosť a výhodnosť obchodných transakcií),
 • doklady o pôvode (EUR 1, FORM A, vyhlásenie na faktúre),
 • preukazovanie štatútu tovaru (T2L, T2M, T2F, A.TR, T5, a pod.),
 • colné doklady pri dovoze, vývoze a tranzite (JCD, EAD, STD, karnet TIR, karnet ATA),
 • pravidlá INCOTERMS 2010 – základy.

Cieľová skupina

Školenie je určené najmä pre obchodníkov, manažérov, pracovníkov logistiky a iných pracovníkov, ktorí sa podieľajú na realizovaní zahraničnoobchod­ných aktivít firmy; mali by sa ho zúčastniť takí pracovníci, ktorí musia poznať vzťah realizovaných zahraničnoobchod­ných transakcií k colným predpisom.

Poznámka k cene

Pri viacerých účastníkoch z jednej spoločnosti možnosť poskytnutia zľavy.

Kontaktná osoba

Ing. Tibor Vojtko
+421 2/321 147 71
vojtko@dacconsulting.sk

Hodnotenie
Organizátor