Detail kurzu

Daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2019 a aktuálne zmeny (najmä) od 1.1.2020

Akadémia vzdelávania Michalovce

Popis kurzu

Daň z príjmov fyzickej osoby za rok 2019 a aktuálne zmeny (najmä) od 1.1.2020

Obsah kurzu

1.  Úvod do problematiky – stručne k legislatívnemu procesu týkajúcemu sa zákona  č. 595/2003 Z. z. o dani  z príjmov v znení n. p. (ďalej len „ZDP“), k pripraveným tlačivám, k  iným aktualitám, k základným údajom pri zdaňovaní príjmov (aj) pre rok 2020.

 

2.  Daň za rok 2019:

a) Zmeny oproti vlaňajšku vyplývajúce (najmä) z noviel ZDP,  ktoré nadobudli účinnosť 1. 1. 2019, resp. v priebehu roku 2019, najmä:

- rekreačné poukazy a finančné príspevky na tuzemské rekreácie, nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnancovi v pracovnom pomere pri výrobe vo viaczmennej prevádzke za účelom zabezpečenia ubytovania, ďalšie zmeny týkajúce sa príjmov od dane oslobodených, zmeny pri zdaňovaní príjmov  profesionálnych športovcov v kolektívnych športoch, od 1. 4. 2019 zvýšenie daňového  bonusu na dieťa do 6 rokov veku, od 1. 7. 2019 podnikové štipendiá; tlačivá a lehoty;

 

b) Stručne k tlačivám a lehotám týkajúcich sa závislej činnosti, k povinnostiam zamestnávateľa, k vykonaniu ročného zúčtovania príjmov zo závislej činnosti, k zdaňovaniu príjmov zrážkou dane podľa § 43 ZDP.

c) Daňové priznania za rok 2019, príklad s vyplneným tlačivom – kombinácia viacerých  druhov príjmov, najmä z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti,  z prenájmu,  z kapitálového majetku, ostatných príjmov; odpočet daňovej straty, uplatňovanie nezdaniteľných častí základu dane, zdaňovanie vo vzťahu k zahraničiu, zmena (od 1. 12. 2019) pri uplatňovaní daňového bonusu; uplatnenie poistného na zdravotné poistenie a s tým súvisiace možnosti.

 

3.  Zmeny (v princípe) od 1. 1. 2020, najmä:

- zmeny týkajúce sa okruhu príjmov od dane oslobodených (napr. príspevok na športovú činnosť dieťaťa, vzdelávanie zamestnanca za určených podmienok, lekárska preventívna prehliadka,  zvýšenie sumy na ubytovanie zamestnanca, náhrada zdaniteľného príjmu, cenné papiere),

- vklady do obchodných spoločností (a družstiev), podiely na zisku - dividendy, príjmy z rozdelenia kapitálového fondu z príspevkov – doplnenia a spresnenia (aj vo vzťahu k zahraničiu),

- zmeny týkajúce sa daňových a nedaňových výdavkov (napr. novozavedený príspevok na športovú činnosť dieťaťa aj v prípade daňovníka s príjmami z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti, zvýhodnené odpisovanie elektromobilov), zmeny pri výpočte základu dane  a odpočítavaní daňových strát,

- zmeny týkajúce sa nezdaniteľných častí základu dane, sadzby dane za určených podmienok, zmena týkajúca sa pravidiel zaokrúhľovania,

- znižovanie administratívnej záťaže, zmena pri registračnej povinnosti,

- zmeny pri zdaňovaní príjmov lekárov a iných poskytovateľov ZS,

- platenie preddavkov na daň po novom.

 

4. Zmeny, ku ktorým dôjde v neskoršom časovom horizonte, napr.

- nový pojem – mikrodaňovník - a súvisiace zmeny,

- nepeňažné plnenie poskytnuté zamestnávateľom zamestnancovi do 500 €.

Cieľová skupina

bez určenia

Hodnotenie
Organizátor