Detail kurzu

Externý audítor systému environmentálneho manažérstva

ASTRAIA® Certification, s.r.o.

Popis kurzu

vysvetliť účastníkom spôsoby, pravidlá a zásady výkonu externých auditov EMS (zákazníckych alebo certifikačných) v cudzích organizáciách vrátane riešenia kritických situácií a objektívneho hodnotenia dôkazov a správneho formulovania nezhôd a pozorovaní

rozsah kurzu: 4 x 8 hodín

Cieľová skupina

záujemcovia o získanie zručnosti externého audítora EMS a potenciálni externí audítori; predpokladá sa, že účastníci majú zvládnutú problematiku z aplikácie a z auditovania EMS minimálne ako interní audítori

Certifikát osvedčenie externého audítora s neobmedzenou platnosťou

Kontaktná osoba

Ing. Jana Svitačová
0905866663
skolenia@astraia.sk

Hodnotenie
Organizátor