Detail kurzu

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2020

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Popis kurzu

Počas seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií, diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe so skúsenou lektorkou.

Obsah kurzu

1. deň

Novela Zákonníka práce pre rok 2020

- všetko o novele Zákonníka práce účinnej od 1. januára 2020

Vznik, zmena, skončenie pracovného pomeru, odstupné, odchodné

- všeobecné ustanovenia ZP, základné zásady ZP

- pracovný pomer, pracovná zmluva a jej náležitosti

- druhy pracovných pomerov

- preradenie na inú prácu, zmena pracovnej zmluvy

- spôsoby a podmienky skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca

a zamestnávateľa

- neplatné skončenie pracovného pomeru


Pracovná disciplína

- základné povinnosti zamestnancov, vedúcich zamestnancov

- pracovný poriadok, zákaz konkurencie

- výkon inej zárobkovej činnosti

- závažné, menej závažné porušenie pracovnej disciplíny

- dôsledky porušenia pracovnej disciplíny

Evidencia pracovného času

- pracovný čas a doba odpočinku

- pružný pracovný čas

- rozvrhovanie pracovného času, prestávky v práci

- nadčas

- pohotovosť, nočná práca


2. deň

Mzda a mzdové podmienky

- mzda a minimálna mzda

- mzdové podmienky

- minimálne mzdové nároky

- diskriminácia

- mzdové zvýhodnenia

Dovolenka, Prekážky na strane zamestnanca a zamestnávateľa

- druhy dovolenky, výmera

- čerpanie dovolenky, hromadné čerpanie dovolenky

- spoločné ustanovenia o dovolenke

- druhy prekážok v práci na strane zamestnanca, zamestnávateľa

- spoločné ustanovenia o prekážkach v práci

Náhrada škody

- všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu, za schodok, za stratu zverených

predmetov

- rozsah a spôsob náhrady škody

- zodpovednosť zamestnávateľa za škodu

- pracovné úrazy a choroba z povolania

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

- druhy dohôd, podmienky uzatvorenia

- forma a obsah dohôd

Konzultácie

Cieľová skupina

mzdárom, konateľom, personalistom, riaditeľom a všetkým, ktorí majú o danú problematiku záujem

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
02 / 33 00 52 28
dana.janosikova@eseminare.sk

Hodnotenie
Organizátor