Detail kurzu

Odmeňovanie niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme po zmenách od 1. januára 2019 a od 1. septembra 2019

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o odmeňovaní zamestnancov najmä s dôrazom na posledné zmeny, s prezentovaním konkrétnych príkladov z praxe so zameraním na problematické okruhy otázok a navrhovanými zmenami. S účastníkmi školenia budú zdieľané konkrétne skúsenosti z praxe pri riešení otázok z uplatňovania zákona. Účastníkom bude poskytnutá praktická pomoc pri riešení otázok a problémov týkajúcich sa ich správneho riešenia. Získané vedomosti môžete využiť pri uplatňovaní odmeňovania v rámci problematiky riadenia ľudských zdrojov. Seminár je vedený formou workshopu s diskusiou a príkladmi z praxe.

Obsah kurzu

Na školení získate komplexný prehľad o aktuálnej úprave zákona o odmeňovaní zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme s cieľom jej správnej aplikácie v praxi a riešenia konkrétnych príkladov so zameraním na problematické okruhy.

Predmet, rozsah a dôvody zmien odmeňovania zamestnancov

 • subjekty, na ktoré sa zákon vzťahuje
 • finančné podhodnotenie, roztrieštenosť a obmedzenia

Najvýznamnejšie zmeny s dopadom na aplikačnú prax 

 • zmeny účinné od 1. januára 2019
 • zmeny účinné od 1. septembra 2019

Kvalifikačné predpoklady

 • vzdelanie a prax
 • osobitný kvalifikačný predpoklad
 • posudzovanie kvalifikačných predpokladov

Plat zamestnanca

 • tarifný plat, zvýšenie tarifného platu a
 • zákonné príplatky
 • príplatok za profesijný rozvoj
 • nárokové zložky platu
 • nenárokové zložky platu
 • povinnosti zamestnávateľa

Zaraďovanie zamestnancov do platových tried a pracovných tried

 • zaraďovanie podľa najnáročnejšej činnosti
 • zaraďovanie vedúceho zamestnanca
 • katalóg pracovných činností
 • zaraďovanie pedagogických a odborných zamestnancov

Zaraďovanie zamestnancov do platových stupňov

 • započítavanie odbornej praxe a započítanej praxe

Najčastejšie problémy pri aplikácii zákona

Diskusia a riešenie konkrétnych otázok

Cieľová skupina

Zamestnancom priamo zodpovedným za oblasť personalistiky, mzdovej politiky a oblasť riadenia ľudských zdrojov, vedúcim zamestnancom ale aj kontrolórom, audítorom a všetkým záujemcom o problematiku odmeňovania, ktorí sa chcú dozvedieť viac z aplikačnej praxe. Seminár je určený pre subjekty

štátnej správy a verejnej správy (štátne rozpočtové a príspevkové organizácie) samosprávy obce, VÚC, štátne fondy

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
+421 2/330 052 28
dana.janosikova@eseminare.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať