DETAIL KURZU

Certifikovaný kurz ENVIRO špecialista

Od:

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Popis kurzu

Ponúkame vám 4-dňové školenie, komplexný enviro kurz, ukončený záverečným testom a certifikátom. Certifikát medzinárodnej spoločnosti Verlag Dashöfer, ktorý potvrdí vaše znalosti z environmentálnej problematiky, vám vystavíme po úspešnom absolvovaní testu. Počas vzdelávania vám garantujeme individuálny prístup lektorov, keďže kurz je limitovaný na 12 účastníkov. Cena kurzu zahŕňa školenie, študijné podklady a konzultáciu. Účastníci kurzu získajú ako bonus aj balík videoseminárov.

Obsah kurzu

 1. modul

Seminár: EIA – Posudzovanie vplyvov na životné prostredie – skúsenosti s uplatňovaním v praxi

Oboznámite sa s novelou zákona o posudzovaní vplyvov na životné prostredie ako kľúčového zákona v oblasti životného prostredia. Ide o Zákon č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a s ním súvisiace zákony a Smernice EÚ.

 • Novela zákona od 15.6.2017 zásadne mení filozofiu a praktickú aplikáciu zákona a je smerodajná pri poskytovaní financií z Európskej únie.
 • Zavádza nové povinnosti pre spracovateľov dokumentácie – odbornú spôsobilosť.
 • Spodrobňuje dokumentáciu na posudzovanie o ďalšie okruhy vplyvov.

Výklad bude spojený s praktickými príkladmi ako riešiť situácie z oblasti životného prostredia, ktoré sú neraz konfliktmi medzi prianím investora a platnou legislatívou.

Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách a v povoľovacom procese. Zároveň sú využiteľné v každodennom živote ako súčasť širšieho vzdelania a poznania procesov v praxi. Vzdelávanie je vedené prístupnou formou ľahko zrozumiteľným jazykom a spestrené mnohými obrázkami a vizualizáciami.

Obsah seminára:

 • Novela zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie vrátane samotného zákona (úplné znenie)
 • Smernice EÚ o posudzovaní vplyvov na životné prostredie
 • Smernice EÚ o práci s verejnosťou a prístupe k informáciám
 • Práva a povinnosti subjektov pri posudzovaní investícií podľa novely zákona (obce, investori, verejnosť, štátna správa)
 • Príprava projektov podľa novely zákona z hľadiska posudzovania vplyvov na životné prostredie
 • Praktické skúsenosti s uplatňovaním zákona č. 24/2006 Z. z. a riešenie problémov
 • Podmienky získania odbornej spôsobilosti podľa vyhlášky č. 113/2006 Z. z. na posudkovú činnosť pre posudzovanie vplyvov na životné prostredie
 • Posudzovanie cezhraničných projektov z hľadiska vplyvu presahujúcich štátne hranice
 • Riešenie konfliktov medzi prianím investora a platnou legislatívou a podľa novely zákona
 • Spracovanie dokumentácie pre potreby posudzovania podľa zákona č. 24/2006 Z. z.
 • Posudzovanie strategických materiálov a územnoplánovacích dokumentov podľa zákona č. 24/2006 Z. z.

Lektor: Ing. Milan Luciak

Termín: 12.3.2020, Bratislava
24.9.2020, Bratislava

 1. modul

Seminár: Zákon o odpadoch a vykonávacie predpisy – zmeny od 1.1.2019

Na kurze sa zoznámite so zmenami v zákone o odpadoch, ktoré vám vysvetlí náš expert na odpadové hospodárstvo Ing. Peter Gallovič predovšetkým na praktických príkladoch.

Vedeli ste, že za neplnenie niektorých povinností výrobcov vyhradených výrobkov môže byť podľa ustanovení zákona o odpadoch od 1.1.2019 uložená pokuta až do výšky 250 000 eur? V časti kurzu sa preto venujeme rozšírenej zodpovednosti, na základe ktorej štát ukladá výrobcom a firmám celý rad nových povinností. Tiež sa pozrieme na to, aký dopad majú zmeny v zákone o odpadoch na komunálny odpad, recyklačný fond alebo dokumentáciu súvisiacu s odpadovým hospodárstvom (napríklad súhlasy na zhromažďovanie nebezpečných odpadov).

Počas seminára sa dozviete viac:

 • ako spracovávať evidenciu nakladania s jednotlivými druhmi odpadov,
 • aké žiadosti je potrebné podať na uskutočňovanie niektorých činností, ale aj to, s ktorým úradom komunikovať na zabezpečenie ustanovených povinností nakladania s odpadmi.

Veľkou výhodou našich seminárov sú:

 • malé skupiny účastníkov,
 • väčší priestor na vaše pripravené otázky pre lektora, ktorý vám ich zodpovie počas diskusie.

Obsah seminára:

 • Prehľad právnych predpisov v odpadovom hospodárstve a posledné schválené a pripravované zmeny
 • Základné pojmy v odpadovom hospodárstve – čo je to odpad a čo nie, čo je nakladanie s odpadmi
 • Programové dokumenty odpadového hospodárstva
 • Povinnosti právnických osôb a fyzických osôb, ktoré musia plniť, ak produkujú odpad alebo nakladajú s odpadom
 • Rozšírená zodpovednosť výrobcov – zmeny v rozsahu povinností
 • Osobitné prúdy odpadov – stavebný odpad a odpad z demolácií
 • Komunálny odpad – povinnosti pre obce a spolupráca s výrobcami
 • Administratívne nástroje – autorizácie, povolenia na jednotlivé činnosti, registrácia, orgány štátnej správy a ich kompetencie
 • Zodpovednosť za porušenie povinností – priestupky a pokuty (za porušenie čoho a výška)
 • Prechodné ustanovenia platnosti zákona
 • Vykonávacie predpisy k zákonu o odpadoch – obsah jednotlivých vyhlášok, ako aj upozornenie na najdôležitejšie ustanovenia technicky vykonávajúce povinnosti zo zákona + posledné zmeny
 • Diskusia s lektorom

V cene kurzu je zahrnuté:

 • konzultácia s lektorom,
 • spracovanie materiálov – prevádzkové poriadky a havarijné plány, ako aj VZN obcí o nakladaní s odpadmi,
 • evidencia – odpadov, vyhradených výrobkov a odpadov z nich,
 • ohlásenia údajov z jednotlivých ustanovených evidencií a termíny ohlasovania údajov,
 • riešenie konkrétnych problémov z praxe,
 • podávanie žiadostí.

Lektor: Ing. Peter Gallovič

Termín: 23.4.2020, Bratislava
20.10.2020, Bratislava

 1. modul

Seminár: Vodný zákon a súvisiace predpisy

Cieľom vzdelávania je poskytnúť účastníkom komplexný prehľad o právach a povinnostiach vyplývajúcich z aktuálneho stavu legislatívy – zákon číslo 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon).

Obsahom školenia sú práva a povinnosti subjektov v procese povoľovania investícií. Účastníkom bude poskytnutá praktická pomoc pri riešení problémových situácií a stanoviskách medzi investormi a dotknutými orgánmi.

Získané vedomosti môžete využiť v oblasti manažérstva, projektovania, rozhodovania o investíciách, v povoľovacom procese, ale aj ako vodohospodár.

Prednáška je vedená prístupnou formou, ľahko zrozumiteľným jazykom a je spestrená príkladmi z praxe.

Obsah seminára:

 • Vodný zákon
 • rozdelenie vôd
 • Vodný plán Slovenska, Program opatrení
 • nakladanie s vodami
 • vodné stavby, povolenie na vodné stavby, vyjadrenie, súhlas
 • ochranné pásma vodárenských zdrojov
 • chránená vodohospodárska oblasť
 • mimoriadne zhoršenie kvality vôd
 • havarijný plán, manipulačný poriadok
 • odborný technicko-bezpečnostný dohľad nad vodnými stavbami
 • vodné toky a správa vodných tokov
 • zodpovednosť za porušenie povinností (správne delikty, pokuty, priestupky)
 • Súvisiace nariadenia vlády SR a vyhlášky MŽP SR
 • Práva a povinnosti subjektov v procese povoľovania investícií (miestna príslušnosť, súbeh rozhodnutí, postup v konaní, záväzné stanovisko)
 • Praktická pomoc pri riešení problémových situácií v povoľovacích konaniach

V priebehu vzdelávania bude kladený dôraz na novelizované časti vodného zákona a súvisiace predpisy. Budú poskytnuté praktické príklady a prípadové štúdie.

Lektorka: Ing. Anna Gaálová

Termín: 13.3.2020, Bratislava
25.9.2020, Bratislava

 1. modul

Seminár: Ochrana ovzdušia – nové povinnosti a poplatky za znečisťovanie v roku 2019

Cieľom vzdelávania je poskytnúť najmä prevádzkovateľom zdrojov znečisťovania ovzdušia ucelený prehľad o povinnostiach vyplývajúcich pre nich zo základnej zákonnej úpravy ochrany ovzdušia – zákona č. 137/2010 Z. z. o ovzduší v znení neskorších predpisov a zákona č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a tiež vyhlášky MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší a vyhlášky MŽP SR č. 231/2013 Z. z., najmä ustanovení týkajúcich sa požiadaviek na vedenie prevádzkovej evidencie, údajov oznamovaných do Národného emisného informačného systému a súboru technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení.

Na školení budú zdôraznené nové ustanovenia a zmeny v zákone o ovzduší prijaté zákonom č. 293/2017 Z. z. v októbri minulého roka a nové ustanovenia a zmeny, ktoré sa premietli tiež do vyhlášok MŽP SR č. 410/2012 Z. z. (vyhláškou MŽP SR č. 315/2017 Z. z.) a č. 411/2012 Z. z. (vyhláškou MŽP SR č. 316/2017). Do noviel uvedených právnych predpisov bola transponovaná najmä smernica Európskeho parlamentu a Rady 2015/2193/EÚ o obmedzení emisií určitých znečisťujúcich látok do ovzdušia zo stredne veľkých spaľovacích zariadení. 

Získané informácie môžete aplikovať vo vašej každodennej praxi. Príďte sa poradiť s odborníkom, zorientujte sa v problematike a získajte odpovede na vaše otázky.

Obsah seminára:

Zákon o ovzduší (s dôrazom na zmeny a nové ustanovenia tak, ako vyplývajú zo zákona č. 293/2017 Z. z., prijatého na 21. schôdzi Národnej rady SR dňa 17. októbra 2017):

 • základné ustanovenia zákona,
 • kvalita ovzdušia a povinnosti prevádzkovateľov zdrojov znečisťovania vo vzťahu k nej,
 • povinnosti osôb vo vzťahu k ovzdušiu a prevádzkovaniu zdrojov znečisťovania,
 • úlohy orgánov ochrany ovzdušia,
 • správne delikty.

Zákon č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia:

 • poplatková povinnosť,
 • výpočet poplatku,
 • oznamovanie údajov.

Vyhláška MŽP SR č. 410/2012 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o ovzduší (zvýraznené budú zmeny a nové ustanovenia vyplývajúce z vyhlášky MŽP SR č. 315/2017 Z. z.):

 • spoločné ustanovenia vyhlášky,
 • spaľovacie zariadenia (väčšie stredné spaľovacie zariadenia),
 • spaľovne odpadov a zariadenia na spoluspaľovanie odpadov,
 • zariadenia používajúce organické rozpúšťadlá,
 • technologické zariadenia.

Vyhláška MŽP SR č. 231/2013 Z. z., o informáciách podávaných Európskej komisii, o požiadavkách na vedenie prevádzkovej evidencie, o údajoch oznamovaných do Národného emisného informačného systému a o súbore technicko-prevádzkových parametrov a technicko-organizačných opatrení:

 • predmet úpravy,
 • prevádzková evidencia a evidencia nebezpečných stavov,
 • Národný emisný informačný systém,
 • súbor parametrov a opatrení.

Lektor: Ing. Ľubomír Žiak

Termín: 24.4.2020, Bratislava
27.10.2020, Bratislava

Po absolvovaní vzdelávania dostanete od nás tieto videá:

Rozšírená zodpovednosť výrobcov v roku 2019

Videoseminár sa venuje vybraným ustanoveniam zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Objasňuje základné pojmy používané v oblasti rozšírenej zodpovednosti výrobcov.

Nakladanie s odpadmi – povinnosti miest a obcí v roku 2019

Videoseminár sa venuje vybraným ustanoveniam zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch v znení neskorších predpisov. Hovorí o základných pojmoch v oblasti nakladania s komunálnym odpadom a drobným stavebným odpadom.

Zákon o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení jeho noviel od 1.1.2019

Výklad zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení jeho noviel. Výklad zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení jeho noviel.

Cieľová skupina

Certifikovaný kurz je určený odborníkom z oblasti životného prostredia, environmentálnym manažérom, starostom obcí, investorom, projektantom. Vzdelávanie je vhodné pre stavebný dozor, manažérov z oblasti stavebníctva a investícií, vodohospodárov, pracovníkov verejnej správy, podnikateľov, riadiacich a vedúcich pracovníkov.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
+421 2/330 052 28
dana.janosikova@eseminare.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať