Detail kurzu

Najčastejšie chyby v účtovníctve - Banská Bystrica- lektor: Martin Tužinský

ProFuturion accounting, s.r.o.

Popis kurzu

Popri komplikovanej a meniacej sa legislatíve vznikajú častokrát pochybnosti, nejasnosti i chyby pri vedení účtovníctva a podaniach daňových priznaní. Dovoľujeme si Vás preto pozvať na novú tému školenia, ktorá vychádza z Vašich najčastejšie kladených otázok – či už na školeniach, v skupinových diskusiách alebo na individuálnych konzultáciách. Nenechajte si ujsť novú tému školenia pod taktovkou lektora Martina Tužinského, ktorú prinášame do viacerých slovenských miest.

Lektor školenia: Ing. Mgr. Martin Tužinský, PhD., daňový poradca

Termín: 01.10.2019 v BAN­SKEJ BYSTRICI (9:00 – 15:30 h v hoteli DIXON, Švermova 32)

Tešíme sa na Vašu účasť!

Obsah kurzu

Chyby pri účtovaní hotovostného / bezhotovostné­ho styku

 • Chyby pri účtovaní na bankovom / kontokorentnom účte
 • Platobné karty a najčastejšie chyby pri účtovaní platobnými kartami
 • Chýbajúce doklady a spôsob ich „nahradenia“
 • Neprípustné transakcie s hotovosťou a hotovostné limity / obmedzenia

Správne uplatňovanie prepočtu cudzej meny a kurzové rozdiely

 • Prevody medzi účtami, výber a vklady hotovosti a účet 261 – Peniaze na ceste
 • Platby platobnými kartami v cudzej mene
 • Platby v cudzej mene v hotovosti, ak účtovná jednotka nemá valutovú pokladnicu
 • Zahraničné pracovné cesty a prepočet cudzej meny
 • Preddavky a cudzia mena
 • Správne uplatňovanie kurzov z pohľadu DPH

Najčastejšie chyby pri účtovaní dlhodobého majetku

 • Určenie dátumu zaradenia majetku do používania
 • Určenie dátumu vyradenia majetku do používania
 • Zložky obstarávacej ceny a najčastejšie chyby
 • Oceňovanie majetku (účtovné vs. daňové)
 • Technické zhodnotenie majetku vs. opravy majetku
 • Príslušenstvo k majetku
 • Úpravy ocenenia majetku
 • Majetok a DPH – aké najčastejšie chyby robia podnikatelia
 • Súčasti majetku a DPH

Najčastejšie chyby pri účtovaní pohľadávok, opravných položiek a rezerv

 • Najčastejšie chyby pri účtovaní pohľadávok
 • Správne zúčtovanie opravných položiek
 • Správne zúčtovanie rezerv

Najčastejšie chyby pri účtovaní zásob

 • Oceňovanie zásob
 • Skladová evidencia
 • Účtovanie zliav z nakúpených zásob
 • Zásoby a DPH

Náklady a výnosy

 • Sporné účty v praxi
 • Nesprávne účtovanie na účtoch nákladov
 • Nesprávne účtovanie na účtoch výnosov

Technika vedenia účtovníctva

 • Analytické účty
 • Podsúvahové účty
 • Náležitosti účtovného dokladu
 • Súhrnné doklady z pohľadu účtovného a z pohľadu DPH
 • Archivácia dokladov

DPH

 • Nesprávne určenie vzniku daňovej povinnosti
 • Správne určenie základu dane
 • Správne určenie režimu DPH
 • Chyby pri určovaní obratu na účely DPH po 01.01.2019

Cieľová skupina

Účtovníci, finanční riaditelia, ekonómovia, podnikatelia…

Poznámka k cene

V účastníckom poplatku je zahrnuté: účasť na školení, študijný materiál a písacie potreby, občerstvenie (káva, čaj, voda) a obed.

Kontaktná osoba

Mgr. Petra Vašková
+421 949 500 370
vzdelavanie@profuturion.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať