Detail kurzu

BRATISLAVA - Riešenie problematických aspektov Zákonníka práce a Zákona o štátnej službe, ktoré spôsobujú najväčšie problémy v praxi + rozbor posledných noviel

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom školenia je prezentácia správnych postupov pri aplikácii zákona o štátnej službe, upozorniť na ustanovenia zákona nadobúdajúce účinnosť od 1. januára 2020 a riešenie aktuálnych problémov v štátno-služobnom vzťahu.

Obsah kurzu

1. Problémové ustanovenia Zákonníka práce, t.j. pri ktorých aplikácii sa vyskytuje najviac odchýlok od právneho stavu :

 • Závislá práca – význam obsahu tohto pojmu pre personalistov spočíva v poznaní piatich charakteristických čŕt závislej práce s podmienkou ich kumulatívneho naplnenia k tomu, aby sme dokázali odlíšiť pracovnoprávny vzťah od zmluvného občianskoprávneho resp. obchodne právneho vzťahu ;
 • Platnosť a neplatnosť právnych úkonov v personálnej praxi – znalosť niektorých ustanovení Občianskeho zákonníka č. 40/1964 Zb. je povinnosťou personalistu vyplývajúcou z § 1, odsek 4 Zákonníka práce. Absencia základných znalostí (právny úkon, doba, lehota, počítanie času, zánik práva a pod.) je častým dôvodom neodbornej práce personalistov s následkom prehratých súdnych sporov ;
 • Zamestnávatelia a zástupcovia zamestnancov – v personálnej praxi nestačí poznať, kto je zákonným zástupcom zamestnancov, ale tiež to, ktoré právne úkony a na akom právnom základe kto môže realizovať ;
 • Zákaz diskriminácie zamestnancov – nadväznosť obsahu čl. 1 základných zásad na ustanovenie § 13 Zákonníka práce má hlboký význam a vyžaduje znalosť obsahu tejto ústavnej garancie ochrany zamestnancov ;
 • Zmluvy v pracovnoprávnom vzťahu – konanie v omyle pri uzatváraní pracovnej zmluvy resp. dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru a konanie zamestnanca po uzatvorení týchto zmlúv, môže mať vážne právne následky súvisiace s možnosťou odstúpenia od zmluvy ;
 • Prechod práv a povinností z pracovnoprávneho vzťahu – dôležitosť poznania situácie spočívajúcej v zmene zamestnávateľa pre pokračovanie pracovnoprávneho vzťahu je praxou potvrdená s tým, že často je táto situácia zneužívaná na vyhotovovania novej pracovnej zmluvy s cieľom poškodiť zamestnanca ;
 • Zánik práva (preklúzia) – tento dôležitý a pre personalistov často nebezpečný právny inštitút pôsobiaci aj v pracovnom práve je častým dôvodom chybovosti pri dodržiavaní zákonom stanovených lehôt, z dôvodu neznalosti zákonných zásad počítania času ;
 • Doručovanie – nesprávne doručovanie hlavne jednostranných právnych úkonov smerujúcich k zániku pracovnoprávneho vzťahu, je dôvodom na zbytočne prehraté súdne spory ;
 • Význam a obsah výkladu pojmov – bez toho, aby sme poznali hlbší obsah jednotlivých pojmov, ktoré Zákonník práce vo svojom obsahu používa, nie je možné správne aplikovať jednotlivé právne úkony v personálnej praxi ;
 • Pracovná zmluva a jej význam v praxi – znalosť judikatúry umožní zamestnávateľom dojednať pracovnú zmluvu so zamestnancom tak, aby bola aktom obojstrannej spokojnosti, garanciou práv zúčastnených strán, ale aj flexibilným nástrojom zamestnávateľa na efektívne využitie zamestnanca ;
 • Skúšobná doba – inštitút pracovného práva zaručujúci ochranu záujmov zamestnávateľa aj zamestnanca v počiatočnej fáze pracovnoprávneho vzťahu ;
 • Založenie a vznik pracovného pomeru – vysvetlenie pojmov platnosť a účinnosť už pri uzatváraní zmlúv a dohôd v pracovnoprávnom vzťahu ;
 • Preradenie na inú prácu – znalosť pojmu „lekársky posudok na pracovnoprávne účely“ je dôležitá nielen pri preradení na inú prácu, ale aj pri skončení pracovného pomeru vo vzťahu k zákonu NR SR č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia účinného od 1.12.2017 ;
 • Skončenie pracovného pomeru – Dohoda o skončení pracovného pomeru a na čo si dať pozor pri jej uzatváraní ;
 • Výpoveď – zamestnávateľ i zamestnanec majú výpovedi rozdielne povinnosti, ktorých neznalosť či nedodržanie vedie k neplatnosti výpovede ;
 • Subjektívna a objektívna lehota – pri skončení pracovného pomeru výpoveďou a okamžitým skončením pre porušenie pracovnej disciplíny je nesmierne dôležitá znalosť počítania času v súlade s platným Občianskym zákonníkom, pretože zmeškanie lehôt je u zamestnávateľov najčastejším a zbytočným dôvodom prehratých súdnych sporov ;
 • Rovnomerne a nerovnomerne rozvrhnutý pracovný čas – zákonné podmienky pre rozvrhovanie pracovného času ako základ dobrej spolupráce mzdových a personálnych oddelení ;
 • Dovolenka – plánovanie a určovanie dovolenky a špecifické poskytovanie dovolenky pri nerovnomerne rozvrhnutom pracovnom čase, nesprávna aplikácia § 104 Zákonníka práce ;
 • Zhrnutie podstatných zmien v ZP vyplývajúcich z posledných novelizácií Zákonníka práce ;

2. Problémové ustanovenia Zákona o štátnej službe :

 • Oboznámenie s Nálezom Ústavného súdu Slovenskej republiky sp. zn. PL. ÚS 8/2017–43 z 25. apríla 2018 ;
 • Špecifiká štátnozamestna­neckého vzťahu ;
 • Vznik štátnozamestna­neckého vzťahu a služobná zmluva a jej obsah ;
 • Zaradenie blízkych osôb v štátnej službe ;
 • Zmena štátnozamestna­neckého pomeru, rozbor jednotlivých druhov;
 • Skončenie a zánik štátnozamestna­neckého pomeru ;
 • Práva, povinnosti a obmedzenia štátneho zamestnanca, vysvetlenie § 112 ;
 • Služobné hodnotenie štátneho zamestnanca ;

Záverečná diskusia

Cieľová skupina

všetkých štátnych zamestnancov, osobitne pracovníkom osobných úradov a vedúcim zamestnancom a personalistom.

Certifikát Potvrdenie účasti na seminári Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, občerstvenie behom celého dňa, teplé a studené nápoje, zabezpečený obed

Kontaktná osoba

Adriana Matúšová
+421 914 124 580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
Organizátor