Detail kurzu

Popis kurzu

Informovať účastníkov školenia o novinkách v oblasti evidencie tržieb vyplývajúcich z novely zákona č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice“), ktorou sa upravuje on-line pripojenie všetkých pokladníc na portál finančnej správy.

Obsah kurzu

  • Predstavenie projektu on-line napojenia pokladníc na portál finančnej správy
  • Základné pojmy a novinky platné od 1.1.2019 v oblasti evidencie tržieb
  • Plynulý prechod z elektronickej registračnej pokladnice (ďalej len „ERP“) na virtuálnu registračnú pokladnicu (ďalej len „VRP“) alebo on-line registračnú pokladnicu (ďalej len „ORP“)
  • Uvedenie ORP do prevádzky
  • Postup a povinnosti podnikateľa (základné kritériá pre výber ORP/VRP, postupnosť krokov)
  • Používanie a prevádzka ORP/VRP
  • Povinnosti podnikateľa (ako správne evidovať tržbu, ako predchádzať sankciám v súvislosti s evidenciou tržieb, uchovávanie údajov, súčinnosť pri kontrole…)
  • Ukončenie používania ORP a VRP
  • Postup a povinnosti podnikateľa
  • Otázky a odpovede.

Cieľová skupina

Fyzické alebo právnické osoby, ktoré na základe oprávnenia na podnikanie predávajú tovar alebo poskytujú službu (ďalej aj len „podnikateľ“) a ďalší, ktorí sa potrebujú orientovať v danej problematike (nie je určené pre výrobcov on-line registračných pokladníc).

Certifikát potvrdenie o absolvovaní školenia
Hodnotenie
Organizátor