Detail kurzu

ADR školenie Bezpečnostných poradcov (základné/obnovovacie) v Bratislave

CMS TREND spol. s r.o.

Popis kurzu

Komplexná príprava účastníkov školenia na výkon funkcie Bezpečnostného poradcu podľa Dohody ADR. Po absolvovaní školenia a skúšky je účastník školenia schopný pracovať s Dohodou ADR a nastaviť tak bezpečné zaobchádzanie a prepravu nebezpečných vecí.

Po úspešnom absolvovaní skúšky je účastníkovi školenia vystavený ADR certifikát s platnosťou 5 rokov.

Obsah kurzu

Správne pochopenie a aplikácia ustanovení o preprave nebezpečného tovaru cestnou dopravou v súlade s ustanoveniami ADR Dohody, Pochopenie a definovanie zodpovedností odosielateľov, dopravcov, príjemcov a všetkých zúčastnených osôb Identifikácia nebezpečných vecí, ktoré sú: o zakázané prepravovať leteckou dopravou, alebo o povolené na prepravu podľa ustanovení, alebo o vylúčené z ustanovení z časti alebo v plnom rozsahu

Správne pochopenie a aplikácia základných informácií z obsahu zoznamu nebezpečných vecí podľa ADR (cca 3000 položiek), Aplikácia základných ustanovení o obaloch a špecifických obalových inštrukcií, overenie správností ich použitia, Overenie použitia správnosti obalov a povolených limitov, Správne označenie a bezpečnostné značenie kusových zásielok s nebezpečným tovarom, Kompletizácia a kontrola správnosti povinnej sprievodnej dokumentácie pri preprave nebezpečných vecí.

Cieľová skupina

Bezpečnostný poradca je funkcia, ktorú musí vymenovať každá organizácia, ktorá sa zaoberá nakladaním (balením, skladovaním, nakládkou, vykládkou a prepravou) s nebezpečnými vecami. Bezpečnostný poradca je v skratke zodpovedný za bezpečnú prepravu nebezpečných vecí od výroby cez dopravu až k príjemcovi. Nakoľko táto funkcia má byť v každom článku prepravného reťazca vodič sa má možnosť v prípade núdze obrátiť na pomoc u týchto odborníkov.

Certifikát platnosť ADR certifikátu 5 rokov Poznámka k cene

Cena je uvedená za Základné školenie. Cena obnovovacieho školenia je 395 € s DPH.

Kontaktná osoba

Mgr. Silvia Nováková
+421 907 731 111
cmstrend@cmstrend.sk

Hodnotenie
Organizátor