Detail kurzu

Popis kurzu

Poskytnúť účastníkom školenia prehľad o colných predpisoch a o postupe pri podávaní elektronického colného vyhlásenia pri dovoze – e-Dovoz. Umožniť účastníkom pochopiť dôležitosť colných predpisov, colné pojmy a ich význam pri používaní v praxi.

Obsah kurzu

Základné pojmy a povinnosti pri dovoze tovaru z tretích krajín Komunikácia s finančnou správou spojená so splnením colných formalít v oblasti dovozu – Centrálny elektronický priečinok (ďalej len „CEP“) Registrácia a aktivácia elektronickej schránky Dovozné colné vyhlásenie – jeho povinné a nepovinné časti, náležitosti, prílohy a vysvetlivky k jednotlivým odsekom Podanie a registrácia colného vyhlásenia, odosielanie a následná oprava colného vyhlásenia Riešenie vzorového prípadu podávania elektronického colného vyhlásenia

Lektorské obsadenie: Lektori finančnej správy, ktorí sú zároveň odborníci s dlhoročnou praxou vo finančnej správe.

Prihlásenie na školenie:

  • vyplnenie prihlášky a zaslanie na e-mailovú adresu: vzdelavanie@financnasprava.sk 

https://www.financnasprava.sk/sk/infoservis/skolenia 

  • prostredníctvom stránky www.skolenia.sk  a následne Vám bude zaslaná e-mailom prihláška na vyplnenie a spätné zaslanie na e-mailovú adresu:

vzdelavanie@financnasprava.sk

  • Termín na zasielanie prihlášok je najneskôr týždeň pred konaním školenia 
  • Ubytovanie, parkovanie a strava nie sú zabezpečené
  • Maximálny počet účastníkov školenia: 20

Cieľová skupina

Fyzická alebo právnická osoba, ktorá na základe oprávnenia na podnikanie predáva tovar alebo poskytuje službu (ďalej len „podnikateľ“), ale aj fyzické osoby nepodnikatelia príležitostne alebo pravidelne dovážajúce tovar; pracovníci logistiky; zasielatelia; prepravcovia; obchodníci; nákupcovia a ďalší, ktorí sa potrebujú orientovať v colnej problematike.

Certifikát potvrdenie o absolvovaní školenia
Hodnotenie
Organizátor