Detail kurzu

Medzinárodné zdaňovanie

Finančné riaditeľstvo SR

Popis kurzu

Poskytnúť účastníkom školenia základný a ucelený prehľad o najdôležitejších ustanoveniach vnútroštátnych a medzinárodných právnych predpisov súvisiacich s medzinárodným zdaňovaním a detailne vysvetliť zdaňovanie cezhraničných príjmov zo závislej činnosti. Poskytnúť účastníkom školenia základný a ucelený prehľad o najdôležitejších ustanoveniach súvisiacich právnych predpisov.

Obsah kurzu

Obsahom školenia sú nasledujúce témy: Zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia – základný nástroj úpravy medzinárodných daňových vzťahov

 • medzinárodné dvojité zdanenie, opatrenia k odstráneniu medzinárodného dvojitého zdanenia,
 • dvojstranné medzinárodné zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia, štandardizácia v oblasti medzinárodných daňových vzťahov,
 • popis typickej dvojstrannej medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia,
 • komentár k Modelovej daňovej zmluve OECD a jeho právna záväznosť, výklad medzinárodných zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia,
 • vzťah medzi medzinárodnou zmluvou o zamedzení dvojitého zdanenia a domácimi daňovými predpismi

Posudzovanie rezidencie

 • význam určenia rezidencie,
 • definícia pojmu daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou a daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou,
 • posudzovanie daňovej rezidencie osôb z nezmluvných štátov,
 • posudzovanie daňovej rezidencie osôb zo zmluvných štátov,
 • aplikácia článku 4 Modelovej daňovej zmluvy OECD,
 • potvrdenie o daňovej rezidencii

Príjmy zo závislej činnosti

 • aplikácia článku 15 Modelovej daňovej zmluvy OECD,
 • definícia príjmov zo závislej činnosti v súlade s § 5 zákona o dani z príjmov,
 • zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti plynúcich daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou,
 • zamedzenie dvojitému zdaneniu príjmov zo závislej činnosti plynúcich zo zdrojov v zahraničí,
 • zdaňovanie príjmov zo závislej činnosti plynúcich daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou,

Praktické príklady

Cieľová skupina

Školenie je určené pre fyzické osoby alebo zástupcov a zamestnancov právnických osôb, ktorí realizujú cezhraničné transakcie a potrebujú posúdiť problematiku zdaňovania príjmov plynúcich z predmetných transakcii, najmä príjmov plynúcich zo závislej činnosti.

Hodnotenie
Organizátor