DETAIL KURZU

Daňové priznanie k DPH, Súhrnný výkaz DPH, Kontrolný výkaz DPH

Finančné riaditeľstvo SR

Popis kurzu

Poskytnúť účastníkom školenia základný a ucelený prehľad o najdôležitejších ustanovenia zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov, ktoré sa týkajú vyplňovania a podávania daňového priznania, súhrnného a kontrolného výkazu k príslušnej dani, vrátane prezentovania aplikácie konkrétnych praktických príkladov spracovania agendy DPH.

Školenie sa uskutoční na Akadémii FS, Trnavská cesta 100, Bratislava

Obsah kurzu

  • zákon č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov – základné pojmy (zdaniteľná osoba, platiteľ dane, zdaniteľné obchody, dodanie tovaru do iného členského štátu, nadobudnutie tovaru z EÚ, trojstranné obchody, samozdanenie v rámci priestoru EÚ a vnútroštátne samozdanenie), vrátane legislatívnych zmien príslušného právneho predpisu v roku 2018
  • zdaňovacie obdobie a lehoty na podanie daňového priznania
  • riadne, dodatočné a opravné daňové priznanie
  • vznik daňovej povinnosti a nároku na odpočet dane
  • daňové priznanie – vzorové vyplnenie, praktické príklady vyplnenia
  • kontrolný výkaz a súhrnný výkaz – vzorové vyplnenie a praktické príklady vyplnenia

Cieľová skupina

Fyzické osoby, alebo zástupcovia právnických osôb, ktorí podali alebo plánujú podať žiadosť o registráciu na dani z pridanej hodnoty a ďalšie osoby, ktoré sa potrebujú orientovať v danej problematike.

Certifikát Účastníkom školenia bede vydaný certifikát o jeho absolvovaní Poznámka k cene

FR SR nie je platiteľom DPH

Hodnotenie
Organizátor