Detail kurzu

Komplexný zákonník práce v praxi a novela zákona účinná od 1.1.2019

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Popis kurzu

Počas seminára máte možnosť načerpať veľké množstvo informácií, diskutovať o Vašich konkrétnych problémoch z praxe so skúsenou lektorkou.

Obsah kurzu

1. deň

Novela Zákonníka práce pre rok 2019

– všetko o novele Zákonníka práce účinnej od 1. januára 2019

Vznik, zmena, skončenie pracovného pomeru, odstupné, odchodné

– všeobecné ustanovenia ZP, základné zásady ZP

– pracovný pomer, pracovná zmluva a jej náležitosti

– druhy pracovných pomerov

– preradenie na inú prácu, zmena pracovnej zmluvy

– spôsoby a podmienky skončenia pracovného pomeru zo strany zamestnanca

a zamestnávateľa

– neplatné skončenie pracovného pomeru


Pracovná disciplína

– základné povinnosti zamestnancov, vedúcich zamestnancov

– pracovný poriadok, zákaz konkurencie

– výkon inej zárobkovej činnosti

– závažné, menej závažné porušenie pracovnej disciplíny

– dôsledky porušenia pracovnej disciplíny

Evidencia pracovného času

– pracovný čas a doba odpočinku

– pružný pracovný čas

– rozvrhovanie pracovného času, prestávky v práci

– nadčas

– pohotovosť, nočná práca


2. deň

Mzda a mzdové podmienky

– mzda a minimálna mzda

– mzdové podmienky

– minimálne mzdové nároky

– diskriminácia

– mzdové zvýhodnenia

Dovolenka, Prekážky na strane zamestnanca a zamestnávateľa

– druhy dovolenky, výmera

– čerpanie dovolenky, hromadné čerpanie dovolenky

– spoločné ustanovenia o dovolenke

– druhy prekážok v práci na strane zamestnanca, zamestnávateľa

– spoločné ustanovenia o prekážkach v práci

Náhrada škody

– všeobecná zodpovednosť zamestnanca za škodu, za schodok, za stratu zverených

predmetov

– rozsah a spôsob náhrady škody

– zodpovednosť zamestnávateľa za škodu

– pracovné úrazy a choroba z povolania

Dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru

– druhy dohôd, podmienky uzatvorenia

– forma a obsah dohôd

Konzultácie

Cieľová skupina

mzdárom, konateľom, personalistom, riaditeľom a všetkým, ktorí majú o danú problematiku záujem

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
+421 2/330 052 28
dana.janosikova@eseminare.sk

Hodnotenie
Organizátor