Detail kurzu

Odborná príprava na prácu s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami - online

BE-SOFT a.s.

Popis kurzu

Vzdelávací program je určený pre osoby pripravujúce sa na pracovné činnosti s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami pri manipulácii s nimi pri výrobe, skladovaní, pri výskume, ako aj pri obchodovaní a dodávaní konečnému spotrebiteľovi v pôvodnom balení.
Po obsahovej a personálnej stránke je vzdelávací program zostavený tak, aby úspešný absolvent vzdelávacieho programu získal komplexné vedomosti a zručnosti v uvedenej oblasti so zameraním na ochranu zdravia pri práci a uplatnil sa na trhu práce.

Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu termínu.

Obsah kurzu

Absolvent modulu má vedomosti o základoch toxikológie chemických látok, o ochrane zdravia pri práci s veľmi toxickými látkami a zmesami, ovláda zásady správnej a bezpečnej manipulácie s nimi pri ich výrobe, výskume, pri aplikácii prípravkov na ochranu rastlín, pri regulácii živočíšnych škodcov, pri ich preprave, skladovaní, zneškodňovaní, pri ich distribúcii, kúpe a predaji. Má potrebné vedomosti o účinných ochranných a preventívnych opatreniach pri práci s veľmi toxickými látkami a zmesami a toxickými látkami a zmesami a o všeobecných zásadách prvej pomoci.

Cieľová skupina


Certifikát Potvrdenie o absolvovaní Poznámka k cene

cena pre zmluvných klientov : 66€ s DPH

Kontaktná osoba

PhDr. Ingrid Kuzmínová
0911 650 883
kuzminova@besoft.sk

Hodnotenie
Organizátor