Detail kurzu

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov

Agroinštitút Nitra, štátny podnik

Popis kurzu

Agroinštitút Nitra organizuje aktualizačnú odbornú prípravu bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov na základe odst.6 § 23/BT/ a odst.10 § 24/ABT/ zákona NR SR č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Cieľom aktualizačnej odbornej prípravy je oboznámiť účastníkov s novou legislatívou na úseku BOZP a jej uplatňovanie v praxi.

Obsah kurzu

Aktualizačná odborná príprava bezpečnostných technikov bude zameraná v zmysle Vyhl. MPSVaR SR č.356/2007Z.z. Príloha č.2 na: 1.zmeny v požiadavkách uvedených v I.časti a II.časti, 2.stav a vývoj pracovnej úrazovosti, 3.aktuálne poznatky z bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci

Termín/y:

11. 03. 2021 - 12. 03. 2021

Rozsah:16 hodín

Organizačné pokyny:

 

1.             Prezentácia je 11. marca 2021  o 7.30 – 8.00 hod.  v budove Agroinštitútu Nitra, štátny podnik, Akademická č. 4, Nitra (oproti pavilónu B výstaviska Agrokomplex)

 

2.                   Autobusové spojenie z autobusovej a železničnej stanice je autobusom MHD č. 19. Týmto smerom premávajú aj linky č. 8, 14,  15, 32, 25.

 

3.                   Kalkulácia nákladov : školné( vrátane DPH 20 % ):                                                                                                           90,- €

V školnom je zahrnutá aj literatúra v elektronickej forme                                                                           

 

                Poznámka:

Školné 90,-€ hradí každý účastník, ubytovanie a stravu podľa potreby

Možnosť stravovania v mieste konania odbornej prípravy

 

Ubytovanie: Možnosť rezervácie na tel. čísle: 037/7910111, 037/6533361

Cieľová skupina

bezpečnostných technikov a autorizovaných bezpečnostných technikov, ktorí vlastnia platné osvedčenie o odbornej spôsobilosti.

Poznámka k cene

Školné 90,-€ hradí každý účastník, ubytovanie a stravu podľa potreby Možnosť stravovania v mieste konania odbornej prípravy. Ubytovanie: Možnosť rezervácie na tel. čísle: 037/7910111, 037/6533361

Kontaktná osoba

Ing. Rastislav Polák
+421 37/791 02 19
rastislav.polak@agroinstitut.sk

Hodnotenie
Organizátor