Detail kurzu

KOMPAS+ Špecialista počítačových sietí

ELCT, s.r.o.

Popis kurzu

Účastník získa komplexné vstupné vedomosti a zručnosti z oblasti sieťových technológií Cisco.

Školenie poskytne účastníkom prehľad o o sieťových koncepciách a zručnostiach zameraných na znalosť technológií sieťovej infraštruktúry, od základov počítačových sietí a sieťových protokolov cez komunikáciu, adresovanie v IP sieťach až po bezpečnosť a výkon sietí.

Obsah kurzu

Obsah školenia:

  • Úvod do sieťových technológií

o Základy počítačových sietí o Základy počítačovej bezpečnosti

  • Princípy sieťových technológií

o Skúmanie sietí o Sieťový operačný systém o Sieťové protokoly a komunikácia o Prístup do siete o Technológia Ethernet o Sieťová vrstva o Transportná vrstva OSI modelu o Adresovanie v IP sieťach o Subsiete o Aplikačná vrstva OSI modelu o Bezpečnosť a výkon sietí

  • Smerované a prepínané siete

o Úvod do prepínaných sietí o Prepínané siete o Virtuálne LAN (VLAN) o Koncept smerovania o Smerovanie medzi VLAN sieťami o Statické smerovanie o Úvod do dynamických smerovacích protokolov o Dynamický smerovací protokol OSPF oFiltrovanie komunikácie (ACL) o Protokol DHCP (dynamické prideľovanie IP adries) o Preklad adries NAT

Školenie má rozsah 136 hodín a je organizované prezenčnou formou, zvyčajne ako celodňové stretnutia vedené kvalifikovaným lektorom v lektorom v počítačovej učebni vybavenej potrebnou sieťovou technológiou. Teoretický výklad je vhodne dopĺňaný praktickými cvičeniami na technológii. Pre zvládnutie obsahu školenia sa od účastníka očakáva samoštúdium poskytnutých študijných zdrojov a/alebo e-learningového systému. Počas školenia absolvujú účastníci priebežné testy.

Po úspešnom zvládnutí celého školenia získavajú účastníci osvedčenie o účasti na školení.

Cieľová skupina

Školenie je zamerané na širokú škálu záujemcov, najmä pre uchádzačov o zamestnanie. Pri účastníkoch sa predpokladá aspoň stredoškolské vzdelanie, technická orientácia, základné vedomosti a zručnosti v oblasti práce s výpočtovou technikou na úrovni bežného používateľa a základné vedomosti z anglického jazyka na úrovni porozumenia technického textu v anglickom jazyku. Účastníkom budú pred začiatkom školenia poskytnuté študijné zdroje, ktorých štúdium by ich malo pripraviť na vstup do tohto školenia.

Certifikát osvedčenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

Účastnícky poplatok pre účastníkov z radov uchádzačov o zamestnanie môže byť preplatený v rámci programov RE-PAS a KOMPAS+.

Kontaktná osoba


+421 917 333 017
info@elct.sk

Hodnotenie
Organizátor