Detail kurzu

CESTOVNÉ NÁHRADY v roku 2020 v príkladoch - Ing. Ľuboslava Minková - Žilina

EDUCO - CONSULT, s. r. o.

Popis kurzu

Problematika cestovných náhrad je charakteristická aj variantnosťou riešení. Za účelom dosiahnutia schopnosti výberu správneho riešenia, ako aj jeho realizácie, je potrebná komplexná znalosť problematiky cestovných náhrad.

Cieľom seminára je poskytnúť potrebné informácie z oblasti cestovných náhrad. Účastníci získajú teoretické a odborné schopností výberu a realizácie riešenia praktických situácií u zamestnávateľa.

Účastníci obdržia viac ako 100stránkový materiál, ktorý obsahuje zákon s komentárom a príkladmi z praxe.

Obsah kurzu

1. Všeobecná charakteristika zákona (povinnosť poskytovať náhrady, pôsobnosť zákona, kontrola dodržiavania zákona, poradenstvo k zákonu)

2. Stručná väzba na iné  predpisy (pracovnoprávne predpisy, finančné predpisy, zákon o sociálnom poistení, zákon o zdravotnom poistení, Občiansky zákonník, smernice EÚ, nariadenie EK)

3. Úrovne aplikácie zákona (zákonná úroveň, vnútorný predpis, kolektívna zmluva, pracovná zmluva, iná písomná dohoda)

4. Právne úkony/skutočnosti, pri ktorých sa náhrady poskytujú (pracovná cesta, dočasné pridelenie, vyslanie zamestnanca  do iného štátu EÚ v rámci poskytovania služieb, vznik pracovného pomeru, výkon práce v zahraničí, cesta v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce)

5. Osobný rozsah zákona  (zamestnanec, dohodár, členovia orgánov, iné osoby)

6. Definície základných pojmov (pracovná cesta, pravidelné pracovisko, rodina zamestnanca, zamestnávateľ, zamestnanec),

7. Vysielanie zamestnancov na pracovné cesty (podmienky pracovnej cesty, náležitosti cestovného príkazu, forma vyslania)

8. Prerušenie pracovnej cesty (podmienky prerušenia, poskytovanie náhrad v súvislosti s prerušením pracovnej cesty)

9. Náhrady pri tuzemskej a zahraničnej pracovnej ceste

10. Náhrady pri dočasnom pridelení zamestnanca na výkon práce k užívateľskému zamestnávateľovi

11. Náhrady pri vyslaní zamestnanca do iného členského štátu Európskej únie + zákon č. 307/2019 Z. z. - novela § 5 Zákonníka práce a novela § 6 zákona o cestovných náhradách - účinnosť od 30.7. 2020 (smernica EÚ č. 2018/957, ktorou sa mení smernica 96/71/ES o vysielaní zamestnancov v rámci poskytovania služieb

12. Náhrady  pri vzniku pracovného pomeru

13. Náhrady pri ceste v súvislosti s mimoriadnym výkonom práce mimo rozvrhu pracovnej zmeny

14. Náhrady  pri výkone práce v zahraničí v podnikateľskej sfére

15. Používanie cestných motorových vozidiel na pracovné cesty (podmienky a náležitosti dohody o používaní)

16. Náhrady za používanie cestných motorových vozidiel pri pracovných cestách,

17. Paušalizácia cestovných náhrad

18. Poskytovanie preddavku (právne úkony/skutočnosti, povinnosť zamestnávateľa, žiadosť zamestnanca, spôsob, mena)

19. Vyúčtovanie a splatnosť náhrad (mena, lehoty, zaokrúhľovanie)

20. Posudzovanie času stráveného na  pracovnej ceste (v rámci pracovného času, mimo pracovného času, posudzovanie nadčasovej práce),

21. Náhrada za stratu času podľa Zákonníka práce,

22. Diskusia

Cieľová skupina

Seminár je určený
- pre podnikateľské subjekty
- subjekty štátnej správy – ústredné subjekty štátnej správy, štátne
- rozpočtové a štátne príspevkové organizácie
- subjekty územnej samosprávy – obce, vyššie územné celky, rozpočtové a príspevkové organizácie
- tretí sektor
- všetkým, ktorí prichádzajú do kontaktu s cestovnými náhradami, manažérom, vedúcim pracovníkom, ktorí vysielajú zamestnancov na pracovné cesty,ekonómom, účtovníkom, pokladníkom, mzdárom . . .
- záujemcom o problematiku cestovných náhrad.

Poznámka k cene

cena obsahuje študijné materiály, občerstvenie, organizačné náklady

Hodnotenie




Organizátor



Ďalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať