Detail kurzu

Transferové oceňovanie a daňová kontrola transferových cien (seminár/školenie)

Agentúra TEMPO, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom seminára je poskytnúť účastníkom praktické znalosti problematiky transferových cien, ktoré vám pomôžu s minimálnymi nákladmi efektívne nastaviť transakcie medzi závislými osobami a zároveň priebežne dokumentovať tieto transakcie pre prípad daňovej kontroly. Teoretické východiská budú doplnené o praktický príklad buď formou prípadovej štúdie alebo skutočného prípadu z praxe (judikát alebo správa z daňovej kontroly).

Obsah kurzu

1. Legislatívny rámec transferových cien  Smernica OECD o transferovom oceňovaní pre nadnárodné spoločnosti a daňové správy  EU Code of Conduct on Transfer Pricing Documentation for Associated Enterprises in the EU (2006/C 176/01)  Zákon o dani z príjmov, usmernenie Ministerstva financií SR  Dohovor o zamedzení dvojitého zdanenia v súvislosti s úpravou ziskov združených podnikov (tzv. Dohovor o arbitráži)  Definícia závislých osôb a riadenej transakcie 2. Využitie transfer pricingových metód pri kalkulácii cien  Transfer pricingové metódy  Praktická aplikácia transfer pricingových metód pri kalkulácii vnútroskupinových cien a ich nadväznosť na manažérske účtovníctvo  Vzťah rizika a cenovej kalkulácie  Nový prístup k uplatňovaniu metód podľa OECD  Prípadová štúdia 3. Dokumentácia o transferovom oceňovaní  Dokumentácia pre nadnárodné skupiny spoločností pôsobiacich v rámci EÚ  Náležitosti dokumentácie o transferovom oceňovaní pre účely daňového úradu  Špecifiká dokumentácie pri poskytovaní služieb (substance test, benefit test, arm's length test)  Prípadová štúdia 4. Daňová kontrola transferových cien a vybraná judikatúra a nálezy z daňových kontrol  Typický priebeh daňovej kontroly  Na čo si dať pozor pri daňovej kontrole zameranej na transferové ceny  Judikatúra súdov a Najvyššieho súdu v oblasti transferových cien  Vybrané nálezy slovenského daňového úradu v oblasti transferových cien

Cieľová skupina

Konateľom, finančným riaditeľom, ekonómom, pracovníkom finančného oddelenia. Seminár je taktiež vhodný pre zástupcov firiem, ktorí sú súčasťou nadnárodných skupín, sú či majú dcérsku spoločnosť alebo organizačnú zložku. Prínos pre účastníkov  Získate informácie o tom, ako správne nastaviť transakcie medzi závislými osobami, aby ste minimalizovali súvisiace daňové riziká.  Naučíme Vás, ako pripraviť dokumentáciu o transferovom oceňovaní a ako sa pripraviť na daňovú kontrolu.  Načrtneme vám možnosti daňovej optimalizácie prostredníctvom transferových cien.

Poznámka k cene

Cena zahŕňa obed, coffee break, materiály a náklady na organizačné zabezpečenie.

Kontaktná osoba

Ing. Tomáš Polák
+421 41/562 18 10
info@tempo.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať