Detail kurzu

Právne požiadavky SR v oblasti ochrany životného prostredia

ASTRAIA® Certification, s.r.o.

Popis kurzu

Objasniť účastníkom štruktúru a aplikovateľné požiadavky environmentálnych predpisov. Školenie je určené tým, ktorí potrebujú poznať environmentálne predpisy z pohľadu zodpovedností organizácie, pretože počas školenia budú preberané iba povinnosti organizácií, nie štátneho dozoru ani špeciálnych organizácií, ako napr. autorizované osoby, prevádzkovatelia skládok odpadov a pod. Cieľom školenia je predovšetkým objasniť účastníkom tie požiadavky, ktoré sa týkajú väčšiny organizácií najmä z oblasti odpadového hospodárstva, zákona o obaloch, chemickej legislatívy, ochrany ovzdušia a ochrany vôd. Ostatné predpisy budú prezentované iba formou prehľadu s uvedeným zodpovedností, ktoré majú v týchto oblastiach organizácie. Avšak pre časový rozsah určený na školenie a špecifickosť a náročnosť týchto požiadaviek nebudú predmetom detailného výkladu také oblasti ako IPKZ, ZPH alebo GMO a pod. Počas školenia dostanú účastníci tiež informáciu akým spôsobom je potrebné resp. vhodné jednotlivé požiadavky plniť.

Obsah kurzu

 1. Štruktúra a hierarchia právnych požiadaviek, informačné zdroje
 2. Prehľad oblastí environmentálnej legislatívy a príslušných predpisov
 3. Zákon o ochrane ŽP
 4. Legislatíva odpadového hospodárstva
 5. Zákon o obaloch
 6. Legislatíva ochrany vôd
 7. Legislatíva ochrany ovzdušia
 8. Chemická legislatíva
 9. Ostatné predpisy a prehľad povinností pre organizácie
 10. Príslušné a zainteresované orgány štátnej a verejnej správy
 11. Zásady riadenia procesu sledovania, aplikácie a hodnotenia dodržiavania právnych a iných požiadaviek

Cieľová skupina

Interní a externí audítori, konzultanti a pracovníci zodpovední za sledovanie a dodržiavanie environmentálnych požiadaviek v organizáciách.

Certifikát s neobmedzenou platnosťou

Kontaktná osoba

Ing. Jana Svitačová
+421 37/772 21 52
skolenia@astraia.sk

Hodnotenie
Organizátor