Detail kurzu

Bezpečnostný technik - základná odborná príprava

Akadémia vzdelávania Tatry s. r. o., pobočka Dolný Kubín

Popis kurzu

Cieľom kurzu je získať prehľad o základných všeobecne záväzných právnych predpisoch z oblasti BOZP, osobitných požiadavkách na zaistenie BOZP, zákone o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a nadväzujúcich právnych predpisoch. Možnosť prefinancovať cez program RE-PAS. Informujte sa na príslušnom UPSVaR.

Obsah kurzu

  • oboznámenie sa so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci upravenými zákonmi a právnymi predpismi, zaistenie BOZP pri práci podľa charakteru vykonávanej práce
  • zásady bezpečného správania na pracovisku

Po úspešnom absolvovaní účastníci obdržia osvedčenie o odbornej spôsobilosti v zmysle § 23 ods. 1 zák. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v z.n.p..

Cieľová skupina

Kurz je určený pre širokú verejnosť.

Poznámka k cene

základný kurz -cena je po zľave PRE SAMOPLATCOV, pre nezamestnaných zdarma cez RE-PAS

Kontaktná osoba

Ing.Katarína Tomáňová
+421 905 452 234
kurzy.dk@avtatry.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať