Detail kurzu

Popis kurzu

Sprostredkovať frekventantom kurzu jazykové vedomosti a zručnosti, ktoré im umožnia dohovoriť sa vo všetkých dôležitých situáciách bežného života.

Absolvent je schopný:

 • porozumieť bežným rozhovorom a aktívne sa do nich zapojiť
 • porozumieť textom, ktoré sa tematicky dotýkajú bežného života

Obsah kurzu

Prezenčné kurzy všeobecnej nemčiny vo všetkých vedomostných stupňoch.

Metódy výučby:

 • výklad a precvičovanie gramatických javov v konkrétnych situáciách
 • precvičovanie výslovnosti
 • nácvik pochopenia hovoreného slova (na počúvaní autentických dialógov, hlásení, diskusií) so zadaním úloh
 • práca vo dvojiciach (interview a dialógy medzi frekventantmi v simulovaných situáciách)
 • práca v skupinách (projektové práce)
 • práca s rôznymi textovými druhmi so zadaním úloh
 • diskusie na predpísané témy vedené lektorom
 • hry zamerané na rozvoj komunikatívnej zručnosti
 • písanie denníka, listov, pozvánok, zážitkov, príbehov a úvah

Spôsob ukončenia: Záverečná skúška pozostáva z dvoch častí: písomnej a ústnej, preverí sa ňou ovládanie všetkých jazykových zručností. Absolvent môže získať certifikát Akadémie vzdelávania

Cieľová skupina

Študijné skupiny sa vytvárajú na základe dosiahnutej znalosti nemeckého jazyka – začiatočníci, mierne pokročilí, pokročilí

Certifikát Certifikát Akadémie vzdelávania Poznámka k cene

cena sa odvíja od typu a dĺžky kurzu

Hodnotenie
Organizátor