Detail kurzu

Všeobecné správne konanie

Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.

Popis kurzu

Porozumenie obsahu Zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a jeho zákonnej aplikácie. Zvýšenie právneho vedomia pri rozhodovaní v správnom konaní.

Obsah kurzu

09:00 – 15:00 h.

  • Rozsah pôsobnosti zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení jeho noviel (posledná s účinnosťou od 1.9. 2018).
  • Vzťah Správneho poriadku a osobitných administratív­noprávnych predpisov.
  • Správny orgán a jeho príslušnosť.
  • Účastníci správneho konania, ich procesné práva a povinnosti.
  • Začatie a priebeh správneho konania.
  • Podklady pre rozhodnutie a rozhodnutie správneho orgánu.
  • Riadne a mimoriadne opravné prostriedky.
  • Preskúmavanie rozhodnutí súdmi.
  • Výkon rozhodnutia (exekúcia).

Cieľová skupina

Pracovníci orgánov štátnej správy, samosprávy a iných úradov, ktorí vydávajú rozhodnutia v správnom konaní na základe Správneho poriadku.

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní seminára Poznámka k cene

v cene sú zahrnuté režijné náklady organizátora školenia, náklady na lektora, občerstvenie.

Kontaktná osoba

Mgr. Katarína Recká
+421 2/547 763 23
vzdelavanie@uvs.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať