Detail kurzu

Popis kurzu

Cieľom kurzu je získať prehľad o základných všeobecne záväzných právnych predpisoch z oblasti BOZP, osobitných požiadavkách na zaistenie BOZP, zákone o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a nadväzujúcich právnych predpisoch.

Obsah kurzu

  • oboznámenie sa so zásadami bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci upravenými zákonmi a právnymi predpismi, zaistenie BOZP pri práci podľa charakteru vykonávanej práce
  • zásady bezpečného správania na pracovisku

Po úspešnom absolvovaní účastníci obdržia osvedčenie o odbornej spôsobilosti v zmysle § 23 ods. 1 zák. č. 124/2006 Z.z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v z.n.p..

Cieľová skupina

Aktualizácia – aktualizačná príprava BT a ABT

Poznámka k cene

cena za aktualizáciu

Kontaktná osoba

Ing. Katarína Tomáňová
+421 905 452 234
kurzy.dk@avtatry.sk

Hodnotenie
Organizátor