Detail kurzu

Konanie a rozhodovanie o správnych deliktoch s dôrazom na priestupkové konanie

Ústav vzdelávania a služieb, s.r.o.

Popis kurzu

Zvýšenie právneho vedomia v konaniach o priestupkoch alebo iných správnych deliktoch, ako aj zvýšenie kvality rozhodnutí, ktorými sa ukladajú sankcie za priestupky alebo iné správne delikty.

Obsah kurzu

09:00 – 15:00 h.

 • Pojem a základné zásady správneho práva trestného,
 • Druhy správnych deliktov a ich charakteristické znaky,
 • Vzťah Správneho poriadku, Priestupkového zákona a osobitných

  predpisov,

 • Charakteristika konania o priestupkoch,
 • Účastníci priestupkového konania a príslušnosť na konanie o

  priestupkoch,

 • Postup pred začatím priestupkového konania – objasňovanie

  priestupkov,

 • Začatie priestupkového konania a ďalší postup v konaní,
 • Rozhodnutie v priestupkovom konaní,
 • Sankcie,
 • Skrátenie formy priestupkového konania (blokové a rozkazné

  konanie),

 • Riadne a mimoriadne opravné prostriedky v priestupkovom konaní,
 • Výkon rozhodnutia v priestupkovom konaní.
 • Účastník seminára získa študijné materiály a bude mu vydané
 • Osvedčenie o absolvovaní seminára.

Cieľová skupina

Pracovníci orgánov štátnej správy, samosprávy a iných úradov, ktorí prejednávajú priestupky alebo iné správne delikty (napr. stavebné úrady, Slovenská obchodná inšpekcia, polícia a pod.).

Certifikát Potvrdenie o absolvovaní seminára Poznámka k cene

v cene sú zahrnuté režijné náklady organizátora školenia, náklady na lektora, občerstvenie.

Kontaktná osoba

Mgr. Katarína Recká
+421 2/54 77 63 23
vzdelavanie@uvs.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať