Detail kurzu

FIDIC riadenie zmluvy – Dvojdňové školenie vhodné pre projekt manažérov, contract manažérov (Modul 4 – 9 lekcií)

Kotvan, s. r. o.

Popis kurzu

Tieto FIDIC dvojdňové školenia vám dajú potrebné podrobné znalosti a poznatky o ustanoveniach týkajúcich sa FIDIC všeobecných zmluvných podmienok, ustanoveniach týkajúcich sa riadenia nárokov (claim manažmentu), riadenia variácii (zmenové konanie) a riešenia sporov podľa zmluvných podmienok FIDIC v slovenskom právnom rámci, konkrétne zmlúv FIDIC červenej a žltej knihy.

Som advokát, ktorý sa špecializuje výlučne na stavebné zmluvné právo, zastupujem klientov v stavebných sporoch, rozhodujem stavebné spory ako rozhodca / adjudikátor. Poskytujem stanoviská ohľadom špecifických problémov na stavbe. Podieľam sa na príprave súťažných podkladov, štúdií uskutočniteľnosti, atď.

Mojim cieľom je naučiť účastníkov školenia ako funguje moderný koncept zmluvy o dielo a ako fungujú základné právne inštitúty, ktoré vstupujú do zmluvných vzťahov na stavbách.

Verím, že naučím účastníkov školenia ako rozmýšľať v súvislostiach a vypestujem u nich citlivý senzor na identifikáciu problému na stavbe a rýchle podriadenie problému pod ustanovenia FIDIC VZP/OZP. Účastník bude vedieť rýchle zanalyzovať problém a možné dopady na realizáciu stavby, harmonogram, cenu diela.

Dávam priestor aj na networking a každé školenie bude mať svojho jedinečného hosťa z praxe.

Uchádzač školenia dostane kvalitný materiál a niektoré formuláre vo worde.

Obsah kurzu

Lekcia 1 – Úvod

Úvod do FIDIC, história zmlúv FIDIC, prípravná fáza projektu.

Lekcia 2 – Inžinier (správca stavby)

Inžinier, vymenovanie, zástupca inžiniera, práva a povinnosti, stretnutie pred začatím prác, zástupca zhotoviteľa, dátum začatia prác, poskytnutie zábezpek (zálohová platba – a BZ na plnenie), preukázanie poistenia, kontrola povolení, plány kontroly kvality, kontrola harmonogramu, peňažné toky zhotoviteľa, prístup na stavenisko a jeho držba.

Lekcia 3 – Fáza začatia práce

Systémy riadenia kvality a overovania zhody, Výkresy, Projekty, Správy zhotoviteľa, subdodávateľov a menovaných subdodávateľov, BOZP, ďalšie povinnosti vo fáze začatia prác.

Lekcia 4 – Platobné mechanizmy, meranie, oceňovanie variácií

Zhrnutie platobných mechanizmov vo FIDIC VZP (červená, žltá, zelená), Výkaz výmer a jednotkové ceny, Predbežné sumy, Variácie, Oceňovanie variácií, Denné práce, Meranie prác, Oceňovanie zariadení a materiálov.

Lekcia 5 – Schvaľovanie platieb, progres prác

Vyhlásenia zhotoviteľa, priebežné platobné certifikáty, priebežné platby, oneskorené platby, riadenie množstva prác, monitorovanie a vykazovanie postupu prác.

Lekcia 6 – Pokyny, kontrola plnenia zmluvných záväzkov

Pokyny inžiniera, Pravidelné stretnutia o postupe prác, Pokračujúca platnosť bankových záruk a poistenia, Overenie personálu a zariadení zhotoviteľa, Vzorky a skúšky materiálov, vyhotovenia a zariadení, inšpekcie, skúšanie a prevzatie prác, odmietnutie prác, Oznamovanie vád a odstraňovanie vád, zodpovednosť za vady, záručná doba, záruka, Revízie programu a cash flow, Pomalý postup zhotoviteľa, Pozastavenie prác, akcelerácia, re-mobilizácia.

Lekcia 7 – Nároky

Nároky zhotoviteľa a objednávateľa, dokumentácia, určenie a vyhodnotenie nárokov, omeškanie, predĺženie lehoty výstavby a nároky na dodatočné náklady, zmluvná pokuta za omeškanie a bonus za predčasné odovzdanie diela.

Lekcia 8 – Skúšky a prevzatie diela (sekcie)

Kontrola a skúška pri dokončení, dokončenie a prevzatie, Preberací protokol, Protokol o vyhotovení diela, zoznam vád, vyhlásenie pri dokončení diela a záverečné platobné potvrdenie, lehota na oznámenie vád, kontroly a oznámenie vád, náklady na odstránenie vád a škôd, nápravné prostriedky pri neplnení v Lehote na oznámenie vád, predĺženie lehoty na oznámenie vád, ďalšie skúšky, vypratanie staveniska, záverečné vyhlásenie a vyúčtovanie zhotoviteľa, osvedčenie o konečnej platbe, daňové súvislosti.

Lekcia 9 – Ukončenie zmluvy, Prerušenie

Ukončenie zmluvy zo strany objednávateľa, zhotoviteľa, vyššia moc, platba pri ukončení, ocenenie diela.

Cieľová skupina

Tieto FIDIC dvojdňové školenia sú určené pre tých, ktorí sa podieľajú na riadení zmlúv FIDIC, či už vystupujú ako objednávateľ, inžinier (správca stavby), zhotoviteľ, konzultant/poradca, in-house právnik/advokát a chcú si rozšíriť svoje vedomosti a využiť praktické poznatky o FIDIC VZP/OZP, o spôsobe riadenia nárokov a riešenia sporov podľa zmluvných podmienok FIDIC v slovenskom právnom rámci.
Certifikát Každý účastník dostane certifikát o účasti od JUDr. Petra Kotvana Poznámka k cene

V cene je zahrnuté občerstvenie cez prestávku. Obed a parkovné nie je zahrnuté v cene.

Hodnotenie
Organizátor