Detail kurzu

ONLINE - Zákon o sťažnostiach a jeho aplikácia v praxi

OTIDEA s.r.o.

Popis kurzu

Oboznámiť účastníkov seminára s úplným znením novely zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sťažnostiach“) s dôrazom na súčasné poskytovanie príkladov z praktickej aplikácie  jednotlivých ustanovení tohto  zákona. Poskytnúť účastníkom seminára aktuálne a relevantné informácie súvisiace  s celým procesom posudzovania, prešetrovania a vybavovania sťažností.

V prípade webových kurzov je jedna prihláška platná pre jedného účastníka kurzu, objednávateľ nie je oprávnený sprístupniť odkaz na školenie viac ako jednej osobe. 

 

Obsah kurzu

Základný  obsah  seminára:    

 I.          Úvod do problematiky seminára:

         Charakter a určenie zákona o sťažnostiach

 II. Výklad  ustanovení § 1 až § 8 zákona o sťažnostiach:

         Základné pojmy

         Pozitívne a negatívne vymedzenie sťažností

         Podávanie sťažností

         Odkladanie sťažností

Sprístupňovanie dokumentácie súvisiacej s vybavovaním sťažností   a utajenie totožnosti sťažovateľa


III. Výklad  ustanovení § 9 až § 17 zákona o sťažnostiach:

Prijímanie sťažností a ich evidencia

         Úprava príslušnosti na vybavenie sťažnosti

         Lehoty na vybavenie sťažnosti a ich počítanie

         Povinnosti súvisiace s oboznamovaním s obsahom sťažnosti

Vyžadovanie spolupráce od sťažovateľa, vyžadovanie súčinnosti od orgánov verejnej správy a iných subjektov

IV.   Výklad  ustanovení § 18 až § 28 zákona o sťažnostiach:

Prešetrovanie sťažnosti. Náležitosti súvisiacej dokumentácie   (zápisnice o prešetrení sťažnosti, oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti) a ich  vyhotovenie

         Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť

         Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti

         Kontrola vybavovania sťažnosti, poriadková pokuta, spoločné a prechodné ustanovenia a účinnosť zákona o sťažnostiach

        Zákonná povinnosť tvorby vnútornej smernice

V.     Záver:

        Zhrnutie  zamestnania a význam znalosti z témy seminára pre prax

        Diskusia – priestor pre otázky k téme  seminára a jeho ukončenie.

 

Poznámka:

V priebehu II., III. a IV. časti seminára budú jeho účastníci  oboznamovaní s najčastejšie sa vyskytujúcimi nedostatkami, ku ktorým dochádza pri praktickej aplikácií vysvetľovaných ustanovení zákona o sťažnostiach. Súčasne  bude  vykonaný  krátky rozbor týchto nedostatkov a analýza príčin ich  vzniku.

Cieľová skupina

určené predovšetkým pre  všetkých zamestnancov štátnej, resp. verejnej správy, vrátane hlavných kontrolórov miest, obcí a krajov, pre ktorých hlavnou alebo vedľajšou pracovnou náplňou je prešetrovanie a vybavovanie sťažností občanov podľa  citovaného  zákona
Certifikát Potvrdenie o účasti Poznámka k cene

V cene je zahrnuté organizačné a technické zabezpečenie, náklady lektora, materiály pre účastníkov, online platforma

Kontaktná osoba

Ing. Adriana Matúšová
0914 124580
vzdelavanie@otidea.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať