Detail kurzu

Slovenský jazyk pre cudzincov

Súkromná spojená škola, Biela voda

Popis kurzu

Kurzy slovenského jazyka pre cudzincov   ponúkajú  priestor nielen pre učenie sa, ale aj pre výučbu slovenčiny ako cudzieho jazyka. Je určený pre jazykové úrovne od A1.0 po C2.

Možnosť žiadať o poskytnutie príspevku na vzdelávací kurz pre odídenca.

Kurz sa koná v Kežmarku.

Obsah kurzu

Druh kurzov

1. Kurz s 3 hodinami týždenne : 2 hodiny prezenčná výučba, 1 hodina dištančné vzdelávanie.
2.Kurz so 4 hodinami týždenne: 3 hodiny prezenčná výučba, 1 hodina
 dištančné vzdelávanie.

Kurzy sú zamerané na prácu s autentickými textami  s úlohami:
–  zamerané na počúvanie s porozumením ,
–  na precvičovanie gramatiky a slovnej zásoby. 

Nechýba ani prepis textu. Uverejňované sú nové  úlohy podľa získaných jazykových kompetencií frekventantov. Dostupné sú pracovné listy v rámci rôznych tematických okruhov o reáliách Slovenska, kde sa frekventanti oboznámia  so slovenskou gramatikou, naučia sa  nové slovíčka a budú  môcť priamo komunikovať s „ nature speaker slovak teacher“.

Cieľová skupina

Slovenčina pre azylantov a žiadateľov o azyl je koncipovaná tak, aby gramatické, lexikálne, syntaktické a fonetické javy boli zrozumiteľné pre ľudí z rôznych krajín sveta, s odlišnou jazykovou kultúrou, s rozdielnym vekom i vzdelaním. Slovenčina pre odídencov, azylantov a žiadateľov o azyl sa nesnaží obsiahnuť celú slovenskú gramatiku.
Certifikát Osvedčenie Poznámka k cene

Pri absolvovaní 40 hodín dostanete štartovací balíček (zošity, perá, učebnice a iné pomôcky)

Hodnotenie
Organizátor