Detail kurzu

Novely daňových zákonov 2023 - DPH, Daň z príjmov, Daňový poriadok

GARAND edu s. r. o.

Popis kurzu

Webinár bude zameraný predovšetkým na komplexný výklad pripravovaných zmien v daňovej oblasti od roku 2023 týkajúcich sa najmä platiteľov DPH (napr. mechanizmu odpočítania dane podmienených úhradou faktúr), ako aj  zmeny v oblasti DANI Z PRÍJMOV, týkajúcej sa najmä úprav zákona v oblasti transferového oceňovania.

- Webinár bude k dispozícii ešte 7 dní po skončení.

- Otázky k webináru môžete posielať e-mailom na gabrisova@garand.sk

- Lektor: Ing. Soňa Ugróczy

Obsah kurzu

1)     Pripravované zmeny v zákone o DPH pre rok 2023

-       Nové podmienky pre vznik nevymožiteľnej pohľadávky (za nevymožiteľnú pohľadávku sa bude roku 2023 považovať aj nezaplatená pohľadávka za dodanie tovaru a služby po splatnosti 150 dní!)

-       Povinnosti a postup pri oprave základu dane podľa §25a (dodávateľ) – ako si prinavrátiť neuhradenú DPH

-       Povinnosti a postup pri oprave odpočítanej dane podľa §53b (odberateľ) – POVINNOSŤ vrátiť odpočítanú DPH z neuhradených faktúr (záväzkov) po splatnosti 100 dní!

-       Úprava mechanizmu opravy základu dane (vyhotovenie opravného dokladu, zdaňovacie obdobie v ktorom sa oprava vykoná, vykazovanie v tlačivách a iné)

-       Zmena spôsobu stanovenia  výšky opravy odpočítanej DPH pri krádeži pri dolimitnom majetku do 1700 eur

-       Zmeny v registračných ustanoveniach §4 ods. 1 ZDPH, z titulu zahŕňania oslobodených plnení do obratu pre účely DPH – upustenie od registračnej povinnosti pre zdaniteľné osoby, ktoré dosahujú obrat iba z oslobodených činností (napr. oslobodený prenájom nehnuteľností)

-       Definícia malej zásielky neobchodného tovaru pri dovoze

-       Nové záznamové a oznamovacie povinnosti pre vybraných poskytovateľov platobných služieb od roku 2024

2)     Pripravované zmeny v zákone o DANI z PRÍJMOV pre rok 2023

Zmeny v oblasti transferového oceňovania

-       Zavedenie nového výpočtu na určenie ekonomicky prepojených osôb (podiely blízkych osôb na účely určenia ekonomického prepojenia sčítajú a v prípade, že prekročia 25 % a viac sa budú považovať za ekonomicky prepojené)

-       Nová definícia „významnej kontrolovanej transakcie“ – nové hodnotové hranice

-       Zavádza sa záväznosť uplatňovania smerníc OECD v praxi

-       Možnosť predkladanie transferovej dokumentácie automatický v cudzom jazyku, a v slovenčine až na výzvu správcu dane

-       Nové limitácia čistých úrokových nákladov u závislých osôb (prevzatie eurosmernice ATAD)

-       Úprava pravidiel nízkej kapitalizácie a kapitalizovaných úrokov

3)     Zmeny v ďalších oblastiach zákona

-       Zmeny v spôsobe registrácie na daň z príjmov fyzických a právnických osôb od roku 2023 (NOVELA DAŇOVÉHO PORIADKU)

-       Nová možnosť tvorby opravných položiek k pohľadávkam ako aj daňového odpisu pohľadávok pri preventívnej reštrukturalizácií

-       Zmena pri uplatňovaní nároku na daňový bonus na dieťa

-       Zisťovanie základu dane daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou

4)     Schválená novela zákona o DPH č 222/2022,  ktorá cez zákon o štátnej podpore nájomného bývania zavádza  od 1.1.2023 uplatňovanie zníženej sadzby dane z pridanej hodnoty vo výške 5 % zo základu dane (dodanie stavieb, obnovu a prestavbu stavieb, a stavebných a montážnych prác na stavbách, ktoré spĺňajú podmienky stavby štátom podporovaného nájomného bývania)

Vzhľadom na prebiehajúci legislatívny proces môže byť program aktualizovaný!

Vyhradenie práva na úpravu programu podľa schválených predpisov v čase konania vzdelávacej aktivity.

Nepremeškajte jedinečnú možnosť absolvovať tento špeciálny online webinár z pohodlia vášho domova či kancelárie. Využite efektívne prácu z domu a získajte potrebné informácie na jednom mieste.

Cieľová skupina

účtovníci, ekonómovia, daňoví poradcovia, audítori
Poznámka k cene

Cena zahŕňa online lektorské zabezpečenie a materiály k webináru.

Kontaktná osoba


0905/548427
gabrisova@garand.sk

Hodnotenie
Organizátor