Detail kurzu

Inštruktor sociálnej rehabilitácie

Akadémia vzdelávania Zvolen

Popis kurzu

Vzdelávacia aktivita zahŕňa 8 tematických okruhov, ktoré sa zameriavajú na rozvoj teoretických vedomostí,  praktických zručností a sociálnych spôsobilostí potrebných k vykonávaniu práce inštruktora sociálnej rehabilitácie. Teoretická časť kurzu je vhodne doplnená poznatkami a názornými ukážkami z praxe, obohatená o tréningové moduly, praktické cvičenia  a individuálne konzultácie. Prax sa skladá celkovo z 30 hodín. 

Obsah kurzu

Celkový rozsah kurzu: 150 hodín.

Metódy výučby:
Vzdelávací kurz je realizovaný formou denného alebo večerného štúdia. Teoretická a praktická časť kurzu je realizovaná formou prednášok prevažne v priestoroch vzdelávacej inštitúcie, zahŕňa 120 hodín. Metodika výučby je pestrá, obohatená o formy rozhovorov, diskusií, samostatnej a skupinovej práce, riešenie prípadových štúdií, zážitkových metód, ukážok, prednášok. Používajú sa participačné metódy, tréning, inštruktáž. Metodický plán výučby predpokladá účelné využitie nástroja individuálneho rozvojového plánu klienta pre napĺňanie štandardov kvality sociálnych služieb.
Odborná prax sa skladá celkovo z 30 hodín, uskutočňovať sa bude v priestoroch zmluvných partnerov (zariadenia pre seniorov, domovy sociálnych služieb).

Učebná osnova:
Teoretická časť 120 hodín
1) Sociálne služby a súvisiaca legislatíva
2) Sociálna práca
3) Občan s ťažkým zdravotným postihnutím alebo občan odkázaný na pomoc inej fyzickej osoby
4) Sociálna rehabilitácia
5) Sociálne terapie v sociálnej rehabilitácii
6) Individuálne plány rozvoja osobnosti
7) Sociálno-psychologický výcvik
8) Praktický nácvik používania kompenzačných pomôcok

II. Odborná prax (celkovo 30 hodín)

„Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručností alebo aktivizovaním schopností a posilňovaním návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách“ (§ 21, odsek 1zákona o sociálnych službách).
Cieľom sociálnej rehabilitácie je viesť fyzickú osobu k vyššej miere nezávislosti, samostatnosti a rozvíjať jej schopnosti a zručnosti, posilňovať jej správne návyky. Sociálna rehabilitácia nie je určená len pre ľudí so zdravotným postihnutím, ale pre všetky cieľové skupiny, ktoré sú predmetom záujmu zákona o sociálnych službách. Pre fyzické osoby odkázané na pomoc inej fyzickej osoby sú príkladmo uvedené činnosti, na ktoré sa sociálna rehabilitácia zameriava (ide napr. o nácvik priestorovej orientácie, nácvik používania pomôcky, ...).
cena :   395,- €,   pri platbe VOPRED možná zľava, resp úhrada cez projekty UPSVaRu

Prihláška je záväzná po uhradení poplatku za školenie, alebo dohode s AV
Poplatok je nutné uhradiť najneskôr 3 dni pred začiatkom školenia.
Ďalšie organizačné informácie v prílohách, resp. poskytujeme len záväzne prihláseným záujemcom 

Cieľová skupina

Cieľovou skupinou vzdelávania kurzu Inštruktor sociálnej rehabilitácie sú záujemcovia s ukončeným stredoškolským vzdelaním s maturitou alebo sociálni pracovníci, ktorí majú vzťah a osobnostné predpoklady pre vykonávanie profesie inštruktora sociálnej rehabilitácie.

Požadované vzdelanie :  stredoškolské s maturitou

Spôsob ukončenia:Podmienkou pre ukončenie vzdelávacieho programu je absolvovanie kurzu Inštruktor sociálnej rehabilitácie v rozsahu 150 hodín a úspešná prezentácia projektu sociálnej rehabilitácie fyzickej osoby odkázanej na pomoc inej fyzickej osoby formou prípadovej štúdie.Profil absolventa:Absolvent získa po ukončení kurzu znalosti z teórie týkajúcej sa sociálnej rehabilitácie, sociálnych služieb, sociálnej práce s občanmi odkázanými na pomoc inej fyzickej osoby podľa prílohy č. 3 zákona č. 448/2008 Z z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o sociálnych službách“). V zmysle § 9, odsek 2 zákona o sociálnych službách „Ak je prijímateľ sociálnej služby fyzická osoba s ťažkým zdravotným postihnutím alebo fyzická osoba odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby, súčasťou individuálneho rozvojového plánu je aj program sociálnej rehabilitácie“.

Certifikát Osvedčenie o absolvovaní akreditovaného kurzu s celoštátnou platnosťou
Hodnotenie
Organizátor