Detail kurzu

Zákon o sťažnostiach v praktických príkladoch

Verlag Dashöfer, s.r.o.

Popis kurzu

Cieľom seminára je oboznámiť účastníkov s úplným aktuálnym znením zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sťažnostiach) s dôrazom na súčasné poskytnutie príkladov z praktickej aplikácie ustanovení tohto zákona. Počas školenia poskytneme účastníkom aktuálne a relevantné informácie súvisiace s celým procesom vybavovania sťažností.

Obsah kurzu

Úvod do problematiky seminára:

Charakter a určenie zákona o sťažnostiach

Výklad ustanovení § 1 až § 8 zákona o sťažnostiach:

 • Základné pojmy
 • Pozitívne a negatívne vymedzenie sťažností
 • Podávanie sťažností
 • Odkladanie sťažností
 • Sprístupňovanie dokumentácie súvisiacej s vybavovaním sťažností a utajenie totožnosti sťažovateľa

Výklad ustanovení § 9 až § 17 zákona o sťažnostiach:

 • Prijímanie sťažností a ich evidencia
 • Úprava príslušnosti na vybavenie sťažnosti
 • Lehoty na vybavenie sťažnosti a ich počítanie
 • Povinnosti súvisiace s oboznamovaním s obsahom sťažnosti
 • Vyžadovanie spolupráce od sťažovateľa, vyžadovanie súčinnosti od orgánov verejnej správy a iných subjektov

Výklad ustanovení § 18 až § 28 zákona o sťažnostiach:

 • Prešetrovanie sťažnosti. Náležitosti súvisiacej dokumentácie (zápisnice o prešetrení sťažnosti, oznámenie výsledku prešetrenia sťažnosti) a ich vyhotovenie
 • Opakovaná sťažnosť a ďalšia opakovaná sťažnosť
 • Sťažnosť proti vybavovaniu sťažnosti
 • Kontrola vybavovania sťažnosti, poriadková pokuta, spoločné a prechodné ustanovenia a účinnosť zákona o sťažnostiach
 • Zákonná povinnosť tvorby vnútornej smernice

Záver:

 • Zhrnutie seminára a význam znalosti témy pre prax
 • Diskusia – priestor na otázky k téme seminára a jeho ukončenie

V priebehu 2., 3. a 4. časti seminára účastníkov oboznámime s najčastejšie sa vyskytujúcimi nedostatkami, ku ktorým dochádza pri praktickej aplikácii vysvetľovaných ustanovení zákona o sťažnostiach. Súčasne si pripravíme krátky rozbor týchto nedostatkov a analýzu príčin ich vzniku.

Cieľová skupina

Vzdelávanie o problematike prešetrovania a vybavovania sťažností je určené najmä všetkým výkonným zamestnancom verejnej správy, ktorí majú v priamej pracovnej náplni vykonávanie úloh v tejto oblasti, resp. všetkým riadiacim zamestnancom verejnej správy, ktorí v zmysle svojich služobných povinností zodpovedajú za plnenie úloh v tejto oblasti.

Kontaktná osoba

Dana Jánošíková
02 / 33 00 52 28
dana.janosikova@eseminare.sk

Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať