Detail kurzu

Dieťa s vývinovými ťažkosťami v materskej škole

Inklucentrum - Centrum inkluzívneho vzdelávania

Popis kurzu

Cieľ: prehlbovanie kompetencií pedagógov a odborných pracovníkov, pracujúcich s deťmi v materskej škole, včasné rozpoznanie vývinových ťažkostí u detí a možnosti nastavenia podpory v prostredí materskej školy.

Obsah kurzu

Vývinové ťažkosti u detí WHO definuje, ako podmienky ohrozujúce deti v riziku vzniku suboptimálneho vývinu. Ide o deti, ktoré z rôznych príčin majú obmedzenia vo fungovaní a v dosahovaní svojho plného vývinového potenciálu (napr. deti so zdravotným znevýhodnením rôzneho druhu, ale tiež deti, ktorých trajektóriu vývinu zasahujú rôzne iné nepriaznivé okolnosti, ako napr. trauma, chudoba, predčasné narodenie, rodinná situácia, skryté príčiny a pod., ale tiež rôzne nahromadené protivenstvá).  Hovoríme o širokom spektre znevýhodňujúcich podmienok pre vývin psychomotorických funkcií. Obdobie predškolského veku je významnou periódou v živote dieťaťa pre rozvoj jeho vývinového potenciálu a nadobudnutie potrebných zručností dôležitých pre jeho ďalší vývin a učenie. Včasné rozpoznanie vývinových ťažkostí umožňuje implementovať zásadné protektívne opatrenia skoro. V tomto procese materská škola zohráva svoju významnú úlohu.

Materská škola je zväčša prvou inštitúciou, do ktorej deti vstupujú  zo svojho rodinného prostredia. Prináša im nové výzvy socializácie a prispôsobenia sa jej nárokom. Dieťa je hlavne v adaptácii konfrontované so záťažou, ktorú dokáže s podporou chápajúcich dospelých zvládnuť. Predškolské obdobie je však aj veľmi zraniteľným obdobím z hľadiska vývinu dieťaťa a deti s vývinovými ťažkosťami potrebujú väčšiu mieru podpory, aby mohli v materskej škole fungovať a napredovať. Niekedy sa inštitúcie príliš rýchlo vzdajú a neposkytnú dieťaťu s vývinovými ťažkosťami dostatok času na prispôsobenie sa prostrediu, pretože takéto dieťa predstavuje pre učiteľa záťaž.

WEBINÁR VÁM ZODPOVIE OTÁZKY:
 • Aké vývinové ťažkosti sa môžu u detí v materskej škole prejaviť?
 • Aká je moderná konceptualizácia vývinu dieťaťa a prečo je úloha materskej školy pre malé dieťa, okrem rodiny, kľúčová?
 • Čo je to dynamika vývinu a prečo je dôležité mať na zreteli v predškolskej pedagogike vývinové hľadisko?
 • Aké sú prejavy oneskoreného, nerovnomerného, ohrozeného, narušeného vývinu?
 • Ako pristupovať k deťom, ktoré “nefungujú podľa našich predstáv” (resp. typických vývinových míľnikov pre daný vek) a prečo je dôležité im vytvoriť dostatočnú mieru podpory, ktorá môže priniesť efektívne výsledky? 
 • Prečo je  stratégia reagovania na potreby dieťaťa z dlhodobého hľadiska pre dieťa aj učiteľa prínosnejšia, než stratégia  reagovania na prejavy správania dieťaťa? 
 • Ako pripraviť pre deti prostredie, ktoré bude podporujúce a rozvíjajúce, bez toho aby sme rezignovali na štandardy materskej školy?  
 • Kedy treba byť obozretným pri prejavených ťažkostiach dieťaťa a začleňovať do prostredia MŠ multidisciplinárny prístup a naopak, kedy nepreháňať, neprognózovať diagnózy a dať dieťaťu iba dostatok podpory a čas. 

O tom všetkom a o kľúčovej úlohe materskej školy u detí s vývinovými ťažkosťami pre ich ďalší život sa budeme rozprávať na webináre. Súčasťou webinára sú kazuistiky detí z praxe autorky a tiež rôzne praktické ukážky. Webinár bude vedený formou diskusie a počas prezentácie je možné kedykoľvek klásť otázky, na ktoré budeme hľadať odpovede a možné cesty riešenia. 

Webinár je zostavený z praktických skúseností lektorky, ktoré opísala aj v nasledovných publikáciách: “Vývinové ťažkosti u detí v materskej škole v kontexte liečebnopedagogickej intervencie” a v učebnici pre študentov odborov pomáhajúcich profesií “Komunikácia s rodičmi v materskej škole”, dostupná na: https://multisenz.wordpress.com/publikacie/.

Cieľová skupina

 • učitelia, učiteľky MŠ a špeciálnych materských škôl,
 • pedagogickí asistenti,
 • odborní zamestnanci
Certifikát Aj absolvovaním tohto webinára môžete získať získať Certifikát Inklucentrum, ktorý vás oprávňuje žiadať o príplatok za profesijný rozvoj u svojho zamestnávateľa. Je potrebné absolvovať aspoň 10 webinárov s označením akreditované.
Hodnotenie
OrganizátorĎalšie termíny kurzu
Termín Cena Miesto konania Zarezervovať