Detail kurzu

ONLINE ŠKOLENIE : Schválené novely daňových zákonov od 1.1.2021

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Popis kurzu

Školenie - 21.1.2021

Obsah kurzu

 • Zmeny v zákone o DPH účinné od 1. októbra 2020 a od 1.1.2021
  • Registrácia za platiteľa dane zo zákona v tuzemsku sa dopĺňa o ďalšie situácie.
  • Nový mechanizmus opravy základu dane v prípadoch zrušenia, odmietnutia, úplného alebo čiastočného nezaplatenia alebo zníženia ceny tovaru alebo služby (nová možnosť opravy základu dane ak platiteľ dane uskutočňujúci dodanie nedostal zaplatené a jeho pohľadávka sa stala nevymožiteľnou), zavedenie povinnosti opraviť odpočítanú DPH na vstupe aj na strane dlžníka
  • Úprava pravidiel určenia miesta dodania telekomunikačných služieb, služieb rozhlasového a televízneho vysielania a elektronických služieb dodaných inej ako zdaniteľnej osobe
  • Zmena pravidiel pre zásielkový predaj tovaru (predaja tovaru na diaľku na území Európskej únie, úprava miesta dodania tovaru konečnému zákazníkovi). Zrušenie limitov pre zásielkový predaj tovaru v EU!
  • Dodanie tovaru formou online platformy (elektronického rozhrania) a s tým spojené daňové povinnosti
  • Preukazovanie vývozu tovaru do miesta určenia na území tretích štátov aj inými dôkazmi ako doteraz
  • Zrušenie oslobodenia od dane pri dovoze zásielok, ktorých hodnota nepresahuje 22 eur
  • Rozšírenie osobitnej úpravy aj na iné cezhraničné služby dodané nezdaniteľným osobám a taktiež na cezhraničné dodanie tovaru nezdaniteľným osobám (predaj tovaru na diaľku)
  • a ďalšie zmeny zákona
 • Zmeny v zákone o dani z príjmov účinné od 1.1.2021
  • Úprava kritérií na určenie daňovej rezidencie právnickej osobya fyzickej osoby v SR
  • Spresnenie vymedzenia príjmov pre účely mikrodaňovníka (15 % sadzba dane), úprava zdanenia odpisu pohľadávok pre mikrodaňovníka
  • Implementácia úpravy ATAD2, týkajúca sa reverzných hybridných subjektov pri hybridných nesúladoch
  • Zavedenie CFC pravidiel pre kontrolované zahraničné spoločnosti aj na fyzické osoby
  • Oslobodenie od zdanenie plnenia poskytované v rámci aktívnej politiky práce na projekty na podporu udržania pracovných miest a na podporu udržania zamestnancov v zamestnaní v súvislosti s COVID
  • Nové protiúnikové opatrenie pre športovcov, umelcov a iné osoby, ktoré sú vyplácané cez sprostredkovateľa
  • Úprava zdanenia kryptomeny
  • Oznamovanie o výške a splatnosti preddavkov na daň z príjmo vpriamo správcom dane, zároveň sa navrhuje upustiť od dorovnávania preddavkov na daň
  • Zmeny týkajúce sa žiadosti o vykonanie ročného zúčtovania
  • Príjmy športovcov, umelcov a artistov – daňových nerezidentov SR a platenie dane
  • Rozšírenie možnosti na darovanie 2 % viazané nie len na finančný dar ale aj nepeňažný dar
  • a ďalšie zmeny zákona
 • Zmeny v zákone o účtovníctve
  • Úprava podmienok týkajúcich sa povinnosti overovania účtovnej závierky audítorom
  • Pravidlá pre účtovanie opravy odpočítania DPH pri nevymožiteľnej pohľadávke a oprave základu dane pri úplnom alebo čiastočnom nezaplatení protihodnoty za dodanie tovaru alebo služby
 • Ďalšie zmeny v ekonomických zákonoch
  • Úprava lehoty na vyjadrenie sa k zisteniam uvedeným v protokole z daňovej kontroly
  • Informácia k zákonu č. 198/2020 v súvislosti so zlepšovaním podnikateľského prostredia od 21. júla 2020 - nové pravidlá pre uplatnenie výdavkov (nákladov) na spotrebované pohonné látky do daňový výdavkov - zvýšenie normovanej spotreby o 20 % (dopad na daň z príjmov a DPH na praktických príkladoch)
  • a iné
Poznámka k cene

Podrobne spracovaný pracovný manuál Kedykoľvek prístupný videozáznam zo školenia Poradenstvo s lektormi na 30 dní zadarmo

Kontaktná osoba


0918780129
info@cus.sk

Hodnotenie
Organizátor