Detail kurzu

Zásady hygieny na pracovisku, chemické faktory používané pri čistení a dezinfekcii

ViGeR s.r.o.

Popis kurzu

Školenie je zamerané na základné zásady hygieny na pracovisku, čo je čistenie a čo dezinfekcia, používanie čistiacich a dezinfekčných prostriedkov, ich posudzovanie ako chemických faktorov v súlade s NV č. 355/2006 Z.z., vplyv na zdravie zamestnancov. Školenie je povinným v súlade s NV SR č. 355/2006 Z.z.

Obsah kurzu

Čo je čistenie a dezinfekcia, aké sa používajú čistiace a dezinfekčné prostriedky, ich riedenie, účinnosť, expozícia, obmena dezinfekčných látok, použitie v praxi.

Chemické faktory - legislatíva k chemickým faktorom - zákon č. 355/2007 Z-.z v znení neskorších predpisov, povinnosti zamestnávateľa, nariadenie vlády SR č. 355/2006 Z.z., nariadenie vlády č. 356/2006 Z.z., nariadenie vlády SR č. 356/2006 Z. z., klasifikácia chemických látok, karta bezpečnostných údajov, skladovanie chemických látok a zmesí, označovanie, OOPP, prvá pomoc, lekárske preventívne prehliadky, likvidácia odpadu

Cieľová skupina

vedúci zamestnanci, zodpovedný zamestnanci za prevádzku, prípadne za čistenie a dezinfekciu, zamestnanci
Certifikát Osvedčenie o absolvovaní školenia Poznámka k cene

cena je bez DPH, je konečná

Kontaktná osoba

Ing. Viera Rusňáková, PhD.
+421903309211
skolenia.viger.sro@gmail.com

Hodnotenie
Organizátor