Detail kurzu

Daňová závierka 2020 - zostavenie daňového priznania právnických osôb za rok 2020 na praktickom príklade do nového tlačiva- Ing. Soňa Ugróczy

Poradca podnikateľa, spol. s r.o.

Popis kurzu

Seminár je zameraný na transformáciu účtovného výsledku hospodárenia na základ dane z príjmov právnických osôb so zameraním na analýzu pripočítateľných a odpočítateľných položiek, zostavenie daňového priznania dane z príjmov právnických osôb s praktickými príkladmi na obsahovú náplň jednotlivých riadkov a častí daňového priznania (upozornenie na časté chyby v uplatňovaní daňových výdavkov), výpočet a zaúčtovanie splatnej dane z príjmov právnických osôb, režim odpočítavania daňovej straty a iné kľúčové témy pre správne vyčíslenie základu dane.

 

Školenie budeme zároveň vysielať aj ONLINE v termínoch :
 • 04. 02. 2021

Obsah kurzu

Popis

Ako bonus získa každý účastník školenia zdarma:

 • Služby daňovej a mzdovej pohotovosti – odborníci odpovedajú na vaše otázky počas 30 dní

Program
 • Praktický príklad na novom tlačive na zostavenie daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb

 • Vybrané úpravy pripočítateľných a odpočítateľných položiek v nadväznosti na nové tlačivo daňového priznania

 • Lehoty na podanie daňového priznania a splatnosť dane, predĺženie termínu oznámením, platenie preddavkov na daň z príjmov právnických osôb

 • Oslobodenie príspevkov Prvá pomoc od zdanenia, dopad na daňové výdavky – vykazovanie v tlačive

 • Dotácia na nájomné a jej vplyv na základ dane

 • Úprava základu dane závislých osôb – transferové oceňovanie

 • Nepeňažný príjem prenajímateľa pri opravách a technickom zhodnotení vykonanom nájomcom

 • Daňové posúdenie práce s pohľadávkami daňové/nedaňové (NOVÁ fikcia premlčania pohľadávok pre daňové účely, príklady na odpis pohľadávok, tvorba opravnej položky a ich postúpenie, zmeny pre reštrukturalizáciu a konkurz)

 • Zobrazenie rezerv v účtovníctve a dosah na daňový základ (tvorba, zrušenie, použitie)

 • Náklady zahrnované do základu dane až po zaplatení (napr. nájomné, odmeny za sprostredkovanie – už bez limitu 20 %, náklady na poradenské a právne služby, manažérske a iné poradenstvo, certifikáty sa už časovo nerozlišujú, výdavky na sponzorské, zmluvné pokuty a sankcie pod podmienkou zaplatenia daňovým výdavkom, a iné)

 • Úprava výsledku hospodárenia na základ dane (napr. dodanenie starých záväzkov, prípadne ich následná úhrada, oprava chýb minulých zdaňovacích období, členské príspevky a mnohé iné)

 • Uplatňovanie daňových výdavkov pre rok 2020 (napr. výdavky súvisiace s pandémiou, zmena pre uplatňovanie PHL, reklama a reklamné predmety, odpisy prenajatého majetku, nedaňová DPH, zmarená investícia, daňová uznateľnosť nákladov pri majetku osobnej spotreby - homeoffice, daňové výdavky do výšky limitov ZDP, sponzorské, manká a škody, strata z predaja zásob, pravidlá pre zmluvné pokuty, úroky z omeškania, zákaz nízkej kapitalizácie, daňové odpisy, predaj majetku a iné)

 • Umorovanie daňovej straty a zápočet daňovej licencie z minulých rokov a nadväznosť na tlačivo DP (upozornenie aj na pravidla pre „umorovanie zostatku“ daňovej straty po uplatnení mimoriadneho odpočtu straty podľa lex corona)

 • Kritéria pre uplatnenie zníženej sadby dane 15 %

 • Výpočet preddavkov na daň z príjmov, vysporiadanie preddavkov na daň z príjmov

 • Vyplnenie do NOVÉHO tlačiva daňového priznania pre rok 2020

HARMONOGRAM:

8.30 hod. – 9.00 hod. prezentácia účastníkov školenia
9.00 hod. – 11.00 hod. prednáška
11.00 hod. – 12.00 hod. obedňajšia prestávka
12.00 hod. – 15.00 hod. prednáška spojená s diskusiou 

 

Účastnícky poplatok obsahuje cenu 1-dňového školenia, organizačné náklady, pracovné materiály, teplý obed.

 

Úhradu účastníckeho poplatku je potrebné realizovať do 3 pracovných dní od vystavenia zálohovej faktúry (príp. proforma faktúry), najneskôr však 3 pracovné dni pred konaním školenia.


 • Ing. Soňa Ugróczy

  daňová poradkyňa Slovenskej komory daňových poradcov, spoločnosť TAX Ugróczy s.r.o.

  Odborná lektorka s dlhoročnou praxou v  oblasti daňového práva, venuje sa najmä dani z pridanej hodnoty a dani z príjmov právnických osôb. Zapísaná v Slovenskej komore daňových poradcov ako daňový poradca, člen Metodicko-legislatívnej komisie pre DPH komory daňových poradcov. Dlhodobo sa venuje publikačnej a lektorskej činnosti pre odbornú verejnosť.


Cieľová skupina

pre všetkých, ktorých táto téma zaujíma . . . 

Kontaktná osoba

Viera Šinská
+421 41 70 53 414
profivzdelavanie@pp.sk

Hodnotenie
Organizátor